Treindustriens Tekniske Forening (TTF)

Foreningens formål er å fremme den tekniske og økonomiske utviklingen av treindustrien i Norge. Et virkemiddel er muligheten til å søke om stipend fra Fondet til Treindustriens Fremme.

TTF samler ca. 300 personer fra norsk treindustri, særlig trelastindustrien. Foreningen har sitt sekretariat ved Norsk Treteknisk Institutt. Foreningen bygger på personlig medlemskap. Medlemskap betinger at bedriften er medlem i Norsk Treteknisk Institutt.

Fagfeltet er hele verdikjeden fra råstoff til produkt som for eksempel: Råstoff, produksjon, sortering, videreforedling, produktutvikling, markedsføring, standardisering m.m.

Aktiviteter

Foreningens aktiviteter er i det vesentlige møtevirksomhet med bedriftsbesøk og foredragsmøter. 

På høsten arrangeres det også en årlig ekskursjon. I 2022 gikk den til Värmland i Sverige. Les mer her. 

Før jul arrangeres det et årlig julemøte. I 2022 blir det 15. desember på Olavsgaard. Les mer her. 

Foreningen har videre et utvekslingssamarbeid med de tilsvarende foreninger i Finland og Sverige.

Medlemskontingent

Medlemskontingenten er for tiden 700 kr per år og 200 kr for pensjonister. Skriv ut og fyll inn innmeldingsskjema her.

Styret

Styret velges årlig av generalforsamlingen.

Protokollen fra generalforsamlingen 2022 finner du her. 

I 2022 består styret av:

Leder
 
Prosjektingeniør Ylva Kleiven
Moelven Industrier ASA
Nestleder
 
Prosjektingeniør Olav Bergene Holm jr.
Bergene Holm AS 
Styrerepresentanter
 
Fabrikk- og logistikksjef Terje Osen
Eidskog Stangeskovene AS
  Driftsjef Eivind Skaug
Moelven Soknabruket AS
  Daglig leder Ragnar Berg
Norsk Limtre AS
Vararepresentanter
 
Driftsleder Monica Vestli
RingAlm AS, avd. Romerike
  Fabrikksjef Lars Ivar Sundal
InnTre Kjeldstad AS, avd. Selbu
  Daglig leder Per Morten Wangen
Eidskog Stangeskovene AS

Stipend

Fondet til Treindustriens Fremme ble opprettet 19. mars 1942 ved frivillige bidrag fra bedrifter, enkeltpersoner og organisasjoner innen trelastindustrien.

Fondets kapital og avkastning forvaltes av styret i Treindustriens Tekniske Forening.

Formålet er å stimulere kjennskapen til og forståelsen for trelastbransjen og dens virksomhet i vid forstand, å fremme rekrutteringen til bransjen og å være til støtte for bransjefolk ved fag- eller etterutdanning.

Stipend kan søkes av

  • Arkitekter og ingeniører som vil utvide sin viten om trevirkets egenskaper og bruksområder.
  • Journalister som vil bli bedre kjent med trelastbransjen og dens virksomhet.
  • Bransjefolk for fag- og etterutdanning.
  • Forfattere av faglitteratur.
  • Lærere i trerelaterte fag. 
  • Studenter som gjennomgår høyere teknisk/økonomisk utdanning for trefaglig kompetanse utenlands.

Det er ikke knyttet faste beløpsgrenser til stipendiene.

Søknad må - foruten personlige data om praksis, utdanning o.l. - også inneholde en beskrivelse på inntil tre sider om hva stipendiet skal brukes til, når og hvordan.

For nærmere informasjon, kontakt Audun Øvrum.

Søknadsfristene er 1. oktober og 1. april, og søknad sendes til:
Treindustriens Tekniske Forening, Postboks 113 Blindern, 0314 Oslo