Treindustriens Tekniske Forening (TTF)

Foreningens formål er å fremme den tekniske og økonomiske utviklingen av treindustrien i Norge. Et virkemiddel er muligheten til å søke om stipend fra Fondet til Treindustriens Fremme.

TTF samler ca. 300 personer fra norsk treindustri, særlig trelastindustrien. Foreningen har sitt sekretariat ved Norsk Treteknisk Institutt. Foreningen bygger på personlig medlemskap. Medlemskap betinger at bedriften er medlem i Norsk Treteknisk Institutt.

Fagfeltet er hele verdikjeden fra råstoff til produkt som for eksempel: Råstoff, produksjon, sortering, videreforedling, produktutvikling, markedsføring, standardisering m.m.

Aktiviteter

Foreningens aktiviteter er i det vesentlige møtevirksomhet med bedriftsbesøk og foredragsmøter, samt noen kurs.

Foreningen har videre et utvekslingssamarbeid med de tilsvarende foreninger i Finland og Sverige.

På høsten arrangeres det en årlig ekskursjon. I 2023 gikk den til Trøndelag. Les mer her. 

Før jul arrangeres det et årlig julemøte. I 2023 var det 14. desember på Olavsgaard. Les mer her. 

For 2024 er følgende aktiviteter satt:

Medlemskontingent

Medlemskontingenten er for tiden 700 kr per år og 200 kr for pensjonister. Skriv ut og fyll inn innmeldingsskjema her.

Styret

Styret velges årlig av generalforsamlingen. I 2024 består styret av:

Leder
 
Kvalitets- og prosessingeniør Ylva Kleiven
G3 Gausdal Treindustrier SA
Nestleder
 
Prosjektingeniør Olav Bergene Holm jr.
Bergene Holm AS 
Styrerepresentanter
 
Fabrikksjef Terje Osen
G3 Gran Tre AS
  Prosjektleder Steffen Engeland
Moelven Wood AS
  Fabrikksjef Lars Ivar Sundal
InnTre Kjeldstad AS, avd. Selbu
Vararepresentanter
 
Plassjef Kjell Nybakke 
Begna Bruk AS
  Teknisk sjef Knut-Arne Johansen
Splitkon AS
  Fabrikksjef Håkon Helgerud Myhra
Hasås AS, avd. Telemarksbruket

Stipend

Fondet til Treindustriens Fremme ble opprettet 19. mars 1942 ved frivillige bidrag fra bedrifter, enkeltpersoner og organisasjoner innen trelastindustrien.

Fondets kapital og avkastning forvaltes av styret i Treindustriens Tekniske Forening.

Formålet er å stimulere kjennskapen til og forståelsen for trelastbransjen og dens virksomhet i vid forstand, å fremme rekrutteringen til bransjen og å være til støtte for bransjefolk ved fag- eller etterutdanning.

Stipend kan søkes av

  • Arkitekter og ingeniører som vil utvide sin viten om trevirkets egenskaper og bruksområder.
  • Journalister som vil bli bedre kjent med trelastbransjen og dens virksomhet.
  • Bransjefolk for fag- og etterutdanning.
  • Forfattere av faglitteratur.
  • Lærere i trerelaterte fag. 
  • Studenter som gjennomgår høyere teknisk/økonomisk utdanning for trefaglig kompetanse utenlands.

Det er ikke knyttet faste beløpsgrenser til stipendiene.

Søknad må - foruten personlige data om praksis, utdanning o.l. - også inneholde en beskrivelse på inntil tre sider om hva stipendiet skal brukes til, når og hvordan.

For nærmere informasjon, kontakt Audun Øvrum.

Søknadsfristene er 1. oktober og 1. april, og søknad sendes til:
Treindustriens Tekniske Forening, Postboks 113 Blindern, 0314 Oslo