Treindustriens Tekniske Forening (TTF)

Foreningens formål er å fremme den tekniske og økonomiske utviklingen av treindustrien i Norge. Et virkemiddel er muligheten til å søke om stipend fra Fondet til Treindustriens Fremme.

TTF samler ca. 300 personer fra norsk treindustri, særlig trelastindustrien. Foreningen har sitt sekretariat ved Norsk Treteknisk Institutt. Foreningen bygger på personlig medlemskap. Medlemskap betinger at bedriften er medlem i Norsk Treteknisk Institutt.

Fagfeltet er hele verdikjeden fra råstoff til produkt som for eksempel: Råstoff, produksjon, sortering, videreforedling, produktutvikling, markedsføring, standardisering m.m.

Foreningens aktiviteter er i det vesentlige møtevirksomhet med bedriftsbesøk og foredragsmøter. På høsten arrangeres det også en årlig ekskursjon. Foreningen har videre et utvekslingssamarbeid med de tilsvarende foreninger i Finland og Sverige.

Medlemskontingenten er for tiden kr 700,- pr. år og kr 200,- for pensjonister. Skriv ut og fyll inn innmeldingsskjema her.

Styret velges årlig av generalforsamlingen. Se referat fra generalforsamlingen 2021 her

I 2021 består styret av:

Leder Prosjektingeniør Ylva Kleiven,
Moelven Industrier ASA
Nestleder Prosjektingeniør Olav Bergene Holm jr,
Bergene Holm AS 
Styrerepresentanter Fabrikk- og logistikksjef Terje Osen,
Eidskog Stangeskovene AS, avd. Eidskog
  Driftsjef Eivind Skaug,
Moelven Soknabruket AS
  Daglig leder Ragnar Berg,
Norsk Limtre AS
Vararepresentanter Driftsleder Monica Vestli,
RingAlm AS, avd. Romerike
  Produksjonssjef Knut Henning Øiseth,
Moelven Våler AS
  Daglig leder Per Morten Wangen,
Eidskog Stangeskovene AS

Stipend

Fondet til Treindustriens Fremme ble opprettet 19. mars 1942 ved frivillige bidrag fra bedrifter, enkeltpersoner og organisasjoner innen trelastindustrien.

Fondets kapital og avkastning forvaltes av styret i Treindustriens Tekniske Forening.

Formålet er å stimulere kjennskapen til og forståelsen for trelastbransjen og dens virksomhet i vid forstand, å fremme rekrutteringen til bransjen og å være til støtte for bransjefolk ved fag- eller etterutdanning.

Stipend kan søkes av

  • Arkitekter og ingeniører som vil utvide sin viten om trevirkets egenskaper og bruksområder.
  • Journalister som vil bli bedre kjent med trelastbransjen og dens virksomhet.
  • Bransjefolk for fag- og etterutdanning.
  • Forfattere av faglitteratur.
  • Lærere i trerelaterte fag. 
  • Studenter som gjennomgår høyere teknisk/økonomisk utdanning for trefaglig kompetanse utenlands.

Det er ikke knyttet faste beløpsgrenser til stipendiene.

Søknad må - foruten personlige data om praksis, utdanning o.l. - også inneholde en beskrivelse på inntil 3 sider om hva stipendiet skal brukes til, når og hvordan.

For nærmere informasjon, kontakt Audun Øvrum.

Søknadsfristene er 1. oktober og 1. april, og søknad sendes til:
Treindustriens Tekniske Forening, Postboks 113 Blindern, 0314 OSLO