ce-logo.png

Generelt om CE-merking av trebaserte byggevarer

For at vi skal bo, jobbe og leve i trygge og sunne bygg er det viktig at materialene vi bruker har riktige egenskaper. Byggevareprodusentene må derfor teste, dokumentere og deklarere de viktigste egenskaper for ulike produkter. Som grunnlag for dette foreligger det ofte en standard som setter en rekke minimumskrav for produktet som skal produseres.

For byggevarer og produkter dekket av en harmonisert standard er det obligatorisk for produsenten å utarbeide en ytelseserklæring, og CE-merke byggevaren. En standard er harmonisert når den inneholder et anneks ZA som beskriver regler om CE-merking. CE-merket skal i de fleste tilfeller påføres selve byggevaren, eller på dens emballasje. Ytelseserklæringen skal følge byggevaren som et ledsagende dokument, eller være tilgjengelig på produsentens hjemmeside. I Norge skal ytelseserklæringen være på norsk, svensk eller dansk.

CE-merket

CE-merket er en bekreftelse fra produsent at en byggevare er produsert i henhold til en harmonisert standard. Det vil si at en CE-merket byggevare skal tilfredsstille alle de produktspesifikke krav som stilles i standarden. CE-merket er et handelsmerke, og merkede byggevarer kan fritt omsettes i hele EØS-området.

Hva skal CE-merket inneholde?

Hva CE-merkingen skal inneholde er fastsatt i Byggevareforordningen. CE-merkingen skal inneholde følgende: Det grafiske CE-merket, ID-nummer til teknisk kontrollorgan, produsentens navn og adresse, årstallet CE-merket først ble påført varen, ytelseserklæringens referansenummer, henvisning til harmonisert teknisk spesifikasjon, produktnavn, tilsiktet bruk som fastsatt i standard, byggevarens vesentlige egenskaper.

Er CE-merket et kvalitetsstempel?

CE-merket er en erklæring fra produsent om at produktet er i henhold til et felleseuropeisk regelverk og tilfredsstiller alle kravene i standarden. Det er derimot ikke en garanti for at produktet tilfredsstiller alle nasjonale krav som stilles til byggverket (TEK 10).

Ytelseserklæring (Declaration of Performance)

Ytelseserklæringen beskriver byggevarens ytelser med hensyn til vesentlige egenskaper i samsvar med relevant standard. Ytelseserklæringen gir også informasjon om produsenten, og hvilke system for vurdering og verifikasjon av ytelse produktet er i. Ytelseserklæringen skal utarbeides av produsenten og skal følge byggevaren.

Byggevareforordningen (CPR)

Regler om omsetning, dokumentasjon og tilsyn av byggevarer er fastsatt i EUs Byggevareforordning av 2011. Byggevareforordningen har som mål å fjerne eventuelle handelshindringer for byggevarer mellom medlemslandene i EU og EØS. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å innføre EU-forordninger som norsk rett gjennom forskrifter. Byggevareforordningen er gjort gjeldende i Norge gjennom forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK). Denne kan leses gratis av alle via Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sine hjemmesider.

Systemer for vurdering og verifikasjon av ytelse

Ulike byggevarer har forskjellig påvirkning på grunnleggende egenskaper til et byggverk. I Byggevareforordningen er det derfor fastsatt 5 ulike systemer (1+, 1, 2+, 3, 4) for vurdering og verifikasjon av ytelser til byggevarer. For byggevarer i system 3 og 4 er det tilstrekkelig at produsenten vurderer byggevarens ytelser, samt har en produksjonskontroll i fabrikk, for å påføre CE-merket. Eksempel på dette er utvendig trekledning som ikke er behandlet for å bedre egenskapen mot brann. For byggevarer i system 1+, 1 og 2 må produsenten ha et sertifikat fra et utpekt teknisk kontrollorgan. Et sertifikat er utarbeidet med hensyn til kravene i de ulike systemene. For system 2+ kreves det et sertifikat på at produsentens produksjonskontroll (FPC) er tilfredsstillende i henhold til harmonisert standard. I system 1 og 1+ kreves det i tillegg ekstern testing av byggevaren for vurdering og fastsettelse av faktiske ytelser. Eksempel på produkter der produsenten må ha et sertifikat er takstoler, konstruksjonsvirke, fingerskjøtt konstruksjonsvirke, limtre og trebaserte bygningsplater.

Teknisk kontrollorgan

Et sertifikat kan kun utstedes av utpekte tekniske kontrollorgan. I henhold til Byggevareforordningen skal et nasjonalt varekontaktpunkt for byggevarer utpeke tekniske kontrollorgan for ulike produkter. I Norge er Direktoratet for byggkvalitet nasjonalt kontaktpunkt, og har per 27.02.2017 utpekt Treteknisk etter følgende harmoniserte standarder:

  • NS-EN 13986                      Trebaserte plater til bruk i bygg og anlegg
  • NS-EN 14080                     Limtre og limt laminert heltre
  • NS-EN 14081-1                  Styrkesortert konstruksjonsvirke med rektangulært tverrsnitt
  • NS-EN 14250                     Prefabrikkerte takstoler med spikerplater
  • NS-EN 14915                      Panelbord og kledningsbord av heltre
  • NS-EN 14374                      Konstruktivt LVL-virke
  • NS-EN 15497                      Fingerskjøtt konstruksjonsvirke

For å ha status som utpekt teknisk kontrollorgan er Treteknisk akkreditert av Norsk Akkreditering i henhold til EN ISO/IEC 17025 og EN ISO/IEC 17065. Treteknisk har utpekingsnummer 1070.

Oppdatert liste over utpekingsstatus for alle utpekte organer i Norge og Europa finnes i NANDO databasen på Europakommisjonens hjemmesider.

Frivillig CE-merking

Hvis produsenten ønsker å påføre CE-merke, men produktet ikke er dekket av en harmonisert produktstandard, kan produsenten CE-merke etter å ha utarbeidet en Europeisk teknisk bedømmelse (ETA) for produktet. Det er ikke obligatorisk å søke om ETA for et produkt, men dersom det først er utarbeidet ETA, skal byggevaren CE-merkes i henhold til denne.

Referanser og nyttige linker

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) fra Direktoratet for byggkvalitets hjemmesider:

https://dibk.no/byggeregler/dok/

Europakommisjonens NANDO-database:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main

Informasjon fra europakommisjonen:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/performance-declaration_en

SINTEF certification om ETA:

https://www.sintefcertification.no/portalpage/index/58

Standard Norge:

http://www.standard.no