79: Bedre utnyttelse av bioenergi fra sagbruk gjennom fjernvarmeleveranse

Forfatter: Henning Horn
Rapport 79, 2010
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 79.pdf

Sammendrag

Formålet med prosjektet var å sikre en bedre kontroll og utnyttelse av biovarme-ressursene ved Kjeldstad Sagbruk & Høvleri AS, i forbindelse med at bedriften inngikk et samarbeid med TINE Midt-Norge Selbu om bygging av fjernvarmeledning og leveranse av biobrenselbasert overskuddsvarme.

Prosjektet har vist at det er mulig å effektivisere den varmekrevende tørkeprosessen gjennom bedre tilpasning av tørkeskjema til de ulike trelastdimensjonene. På denne måten oppnås det et større overskudd av biobaserte sekundær-produkter, som sikrer en stabil varmeleveranse både internt på sagbruket og eksternt til TINE meierier.

Det er blitt utarbeidet et energioppfølgingssystem som sikrer kontroll av den innfyrte termiske energien, blant annet gjennom undersøkelser av brennverdi og fastmasse for biobrensel-sortimentene som benyttes. Det er samtidig vist at ved utendørs lagring av biobrensel oppnås det svært liten reduksjon i trefuktighet, selv etter en måneds lagringstid hvor mikrobiologiske prosesser (varmgang) har funnet sted.

En investeringsanalyse for et tørkeanlegg for biobrensel viste at det med dagens energipriser vil være større sannsynlighet for å skape lønnsomhet ved salg av varme, enn ved videreforedling og salg av biobrenselprodukter av bark og flis.

Summary

The project objective was to ensure a better control and utilization of the biofuel resources at Kjeldstad Sagbruk & Høvleri AS, as the company entered a partnership with the dairy TINE Midt-Norge Selbu for the construction of a district heating pipeline for the supply of biofuel based waste heat between the two companies.

The project has shown that it is possible to increase the efficiency of the heat-intensive timber drying process. Thus, a significant surplus of secondary bio-based products is achieved to ensure a stable heat delivery, both internally at the sawmill, and externally to the dairy plant.

An Energy Management System (EMS) has been implemented to ensure a better control of the biofuels being utilised and the produced thermal energy. A survey of the calorific values and the solid masses of the biofuels has been carried out to make the EMS as rigid as possible. It is also shown that outdoor storage of biofuels yields a very small reduction in moisture content, even after one month storage where microbiological processes has taken place.

An investment analysis of a biofuel drying plant demonstrated that, with the current energy prices in Norway, it is more likely to generate profit from the sale of heat, than through fabrication and sale of biofuel products such as bark and wood chips.