89: Innovativ utnyttelse av aske fra trevirke for økt verdiskapning og bærekraftig skogbruk

Forfattere: Henning Horn og Lars G. F. Tellnes (Treteknisk), Eva Brod, Nicholas Clarke, Janka Dibdiakova, Kjersti Holt Hanssen, Trond Knapp Haraldsen (NIBIO), Trond Karlsen og Kai Toven (PFI)
Rapport 89, 2016
50 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 89.pdf

Sammendrag

Prosjektets overordnete idé har vært å øke kunnskapen om trebasert biobrensel­aske for å kunne utnytte den på en økonomisk og økologisk bærekraftig måte. Bærekraftig bruk av bioaske vil medføre at bruk av ikke-fornybare ressurser begrenses og forurensning hindres.

Resultatene har vist at bunnaske fra ristfyrte forbrenningsanlegg kan benyttes som en bærekraftig ressurs som tilsetning til gjødsel eller jordforbedring istedenfor å leveres til deponi. Resultatene har lagt et grunnlag for å kunne tilpasse revisjonen av Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

Arbeidet har økt kunnskapen om ulike typer forbehandling av asker, gjødsel­egenskapene til aske alene og i kombinasjon med nitrogengjødsel, i tillegg til askens egenskaper som kalkningsmiddel i jordbruk og grøntanlegg. Det første feltforsøket i Norge ble opprettet i løpet av prosjektet for å undersøke de økologiske effektene av asketilbakeføring.

Prosjektet har vært viktig for å avdekke ressurstilgangen til bioaske fra rent trevirke i Norge, samt å gjøre livsløpsvurderinger med hensyn til bærekrafts­kriterier og vurdere hvilke alternative bruksområder for asken som er de mest tilgjengelige med dagens lovverk.

For næringslivet, med tremekanisk industri, treforedlingsindustrien og fjernvarmeindustrien i spissen, har prosjektet gitt noen svar på om og hvordan askene fra bedriftene bør utnyttes. Det er imidlertid flere oppgaver som gjenstår etter prosjektet, blant annet å få en bedre forståelse av mekanismene i forbrenningsprosessen med tanke på å oppnå riktig kvalitet på treaskene. Se også: www.askeverdi.no.

Summary

The main objective of the project has been to increase the knowledge of wood-based biofuel ashes for economically and ecologically sustainable utilization. A sustainable use of biofuel ashes will result in limited use of non-renewable sources and prevent pollution.

The project has shown that it is possible to utilize bottom ash from grate-fired combustion plants as an additive to fertilizers or soil, instead of landfilling. The results form a basis for producers to be able to adapt to the revision of the Regulation on fertilizer products etc. of organic origin.

The project has resulted in an increased knowledge regarding various types of pretreated ashes, fertilizing properties of ashes alone and in combination with nitrogen fertilizers, in addition to the properties of the ash as liming agent in farming and greeneries. The first field test in Norway was set up during the project, to investigate the ecological effects of wood ash recycling.

The project has been important to uncover the access to the overall resources of biofuel ashes from untreated wood in Norway, in addition to accomplish life cycle assessments of sustainability criteria and consider the alternative range of applications of biofuel ashes with the current legal framework.

For the business community, with the woodworking-, wood processing- and district heating industry as the main stakeholders, the project has provided some answers regarding how the ash from the companies can be utilized. However, there are several remaining questions post project. One is to gain a better understanding of the mechanisms in the various combustion processes, in order to achieve consistent quality of the wood ashes. Please see: www.askeverdi.no.