84: ENTRÉ - Energieffektive trekonstruksjoner, delrapport 2

Yttervegger i tre som kan tilfredsstille passivhuskrav

Forfattere: Christoffer Aas Clementz, Kristine Nore, Ylva Steiner, Geir Glasø, Sigurd Eide, Kristian Bysheim og Jørn T. Brunsell
Rapport nr. 84, 2011
130 sider
200 kr (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 84.pdf

Sammendrag

Denne rapporten tar utgangspunkt i vår økende bruk av energi i bygg og tiltak som kan redusere dette. Det er fokusert på valg av ytterveggløsninger i tre som kan tilfredsstille kravene til passivhus i Norge. To hovedløsninger er valgt:

  • Gjennomgående yttervegg
  • Todelt yttervegg

Det er i rapporten utarbeidet detaljtegninger som viser overganger mot grunn, vindu/dør og tak for begge hovedløsninger. Detaljtegningene er i rapporten presentert i A4-format, men disse ligger også tilgjengelig for nedlastning i A3-format, som PDF-dokumenter, nederst på siden.

Det er foretatt beregninger av U-verdier og kuldebroer. I tillegg er det foretatt statiske analyser av de forskjellige løsningene.

Resultater fra et eneboligprosjekt i passivhusutførelse vises i rapporten. I dette eneboligprosjektet er det foretatt logging av trefuktighet, relativ luftfuktighet og temperatur inne i ytterveggkonstruksjonen. Dette er gjort med forskjellig veggoppbygging og i forskjellige himmelretninger (nord/sør) siden byggestart. Loggingene viser at det er en viss fordel å benytte konveksjonssperre, selv om bidraget er på under 1 °C i gjennomsnitt etter at bygget er tatt i bruk. Det er i tillegg foretatt prøvetaking av eventuell biologisk vekst ett år etter byggestart. Analysene av disse viste ingen eller liten mikrobiell vekst.

Det er i rapporten gitt en oversikt over utvalgte passivhus i Norge og deres oppbygging.

Det er foretatt en økonomisk betraktning som ser på kostnadene ved bygging av passivhus sammenlignet med gjeldende standardkrav i teknisk forskrift (TEK10).

Summary

This report is concentrating on our increasing use of energy in buildings and actions to reduce this. The focus has been on the external wall and timber solutions that can satisfy the requirements for passive houses in Norway. Two main solutions has been chosen:

  • Continuous exterior wall
  • Two-piece timber frame wall

This report presents detailed drawings showing the transitions to ground, window/door and ceiling for the main solutions. Detailed drawings are presented in A4-format, but is available for download on in A3-format,  as PDF-files.

Calculations are made for finding U-values and thermal bridges. In addition, there has been static analysis of the different solutions.

Results from a passive house project is shown in the report. In this house, moisture content of wood, relative humidity and temperature inside the cavity of the exterior wall frame has been carried out since construction start. This is done with different wall structures and in different directions (facing north/south). The measurements indicate that there is some advantage in using a convection barrier, but the contribution is less than 1 °C in average after the residents has moved in. Sampling of biological growth one year after con­struction has also been carried out. These analysis showed no or almost no biological growth.

This report provides an overview of selected passive houses in Norway and their structure.

There has been conducted an economical study that looks at the cost of con­struction of a passive house compared with current standard requirements in the Norwegian technical building regulations (TEK10).