78: Svertesopp på trefasader

Forfattere: Bjørn Jacobsen og Lone Ross Gobakken
Rapport 78, 2009
54 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 78.pdf

Sammendrag

I dette prosjektet er etablering og vekst av svertesopp på malte og umalte test-materialer studert og dokumentert. Prosjektet startet opp i 2005 og har gått over tre år. Testmaterialene har vært delt opp i tre grupper:

1) Kommersielle malingssystemer

2) Modellmalinger

3) Tresubstrater

De utvalgte systemene har blitt eksponert utendørs i Sørkedalen og i Birkenes samt i akselerert test i QUV-kammer og Mycologg. Vekst av svertesopp er vurdert etter EN 927/3.

Kommersielle malingssystemer. Det ble testet 17 overflatebehandlingssystemer fra 11 ulike produsenter. 14 av systemene var vanntynnbare og tre var white-spirit tynnede alkyd(olje)systemer. Alle malingene ble testet på grankledning. Prøver eksponert på de to utefeltene viste relativt like resultater mht. påvekst av sverte-sopp. Den interne rangeringen mellom systemene sammenfaller også godt, både etter ett og tre års eksponering. Etter tre års eksponering var det stor forskjell i påvekst av svertesopp mellom de beste og dårligste systemene. De to systemene med minst påvekst av svertesopp er fra samme produsent. De tre systemene med alkyd(olje)basert toppstrøk var blant de med mest svertesopp. Eksponeringen
i Mycologg ga en annen rangering mellom systemene enn hva som var tilfelle
ved felttestingen. Foreksponering i QUV-kammer i 250 timer (nedbrytning av malingsfilmene) før innsetting i Mycologg, førte til noe mer soppvekst.

Modellmalinger. Overflateegenskaper som hard og myk film, blank og matt overflate, hydrofob overflate, maling uten fungicid og malingsfilm med mye porer ble undersøkt med tanke på bl.a. vekst og etablering av svertesopp. Vekst av svertesopp utviklet seg raskest på maling uten fungicidtilsetning, både i utefelt og i Mycologg. Standard maling (ingen formuleringsendringer) hadde minst sverte-sopp. Av de andre modellmalingene hadde formuleringen med hard overflate mest påvekst av svertesopp på begge utefeltene. Ellers var det små forskjeller mellom modellmalingene. Bortsett fra maling uten fungicid ga eksponering i Mycologg lite påvekst. Den innbyrdes rangeringen mellom modellmalingene var likevel ganske lik den vi fikk på utefeltene.

Tresubstrater. Malte og umalte tresubstrater ble eksponert på utefelt i Sørkedalen og i Birkenes. De malte prøvebordene ble overflatebehandlet med vanntynnbar akrylmaling og oljemaling tynnet i white-spirit. Disse malingene var ikke tilsatt fungicider. De ulike tresubstratene synes ikke å ha innvirkning på svertesopp-veksten, verken på umalte eller malte overflater. Prøvebord overflatebehandlet med vanntynnbar maling hadde generelt mindre svertesopp enn prøvebord med oljemaling.

På de malte furfurylerte prøvene ble det registrert noe mer sprekkdannelse i malingsfilmen enn på de andre tresubstratene.

Summary

The establishment and growth of discolouring fungi on painted and unpainted test materials has been studied and documented in this project. The project started in 2005 and was finished in 2008. The test materials were divided into three groups:

1) Commercial paint systems

2) Model paint systems

3) Wood substrates

The systems were exposed outdoors in Sørkedalen and in Birkenes as well as in accelerated tests in QUV-chamber and Mycologg. Growth of discolouring fungi has been assessed according to EN 927/3.

Commercial paint systems. 17 surface treatment systems from 11 different producers were tested. 14 of the systems were water based and three were oil based (alkyd). All systems were tested on cladding of spruce. Samples exposed on the two outdoor fields displayed relatively similar results regarding growth of discolouring fungi. The internal classification of the systems also coincides, both after one and three years of exposure. After three years of exposure, there were a large difference in growth of discolouring fungi between the best and the poorest systems. The two systems with the least growth of discolouring fungi are from the same producer. The three systems with oil based (alkyd) top layer were among the systems with most discolouring fungi. The exposure in Mycologg gave a different classification between the systems than what was the case with the field testing. The pre-exposure in QUV for 250 hours prior to exposure in Mycologg led to a slight increase in growth of fungi.

Model paint systems. Surface qualities like hard and soft coating, shiny and mat coating, hydrophobic surface, paint without fungicide and coating with a lot of pores were examined regarding growth and establishment of discolouring fungi. Growth of discolouring fungi developed fastest on paint without fungicide, both in the field tests and in Mycologg. Standard paint (no changes in formulation) displayed least discolouring fungi. Of the other model paint systems, the formu-lation with hard coating had most growth of discolouring fungi in both test fields. Otherwise, there were small differences between the model paint systems. Except for paint without fungicide, exposure in Mycologg gave little growth. The mutual classification between the model paint systems was still quite similar to the one in the test fields.

Wood substrates. Painted and unpainted wood substrates were exposed on out-door test fields in Sørkedalen and in Birkenes. The painted samples were surface treated with water based acrylic paint and oil based (alkyd) paint thinned in white-spirit. These paint systems did not contain fungicides. The different wood substrates did not seem to effect the growth of discolouring fungi, neither on painted or unpainted surfaces. Samples surface treated with water based paint had generally less discolouring fungi than samples with oil based (alkyd) paint.

The painted furfurilized samples displayed slightly more cracking of the coating than the other wood substrates.