75: Tørking av lafteplank

Forfattere: Knut Finstad og Knut Magnar Sandlan
Rapport 75, 2009
26 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 75.pdf

Sammendrag

I dette prosjektet har forhold omkring tørking, fuktighetstilpasning og fuktighetsmåling av lafteplank blitt behandlet.

Når det gjelder tørkeforsøkene, ser det ikke ut til at hverken temperaturnivå eller tørkehastighet har hatt veldig stor betydning for sprekkmengden på planken. Et raskere tørkeprogram gir en større variasjon i sluttfuktighet, med tilhørende variasjon i sprekkbildet.

For optimal tilpasning av trefuktigheten, viser resultatene store variasjoner i grov lafteplank under bruk, både fra bygning til bygning, gjennom året og fra yttervegg til innervegg. Resultatene viser imidlertid at for bygninger som er oppvarmede i vinterhalvåret, vil trefuktigheten gjennom tverrsnittet være betydelig under 20 % når bygget har vært i bruk en stund. Dette bør det tas hensyn til ved optimali-sering av produksjonsfuktigheten for lafteplank.

Når det gjelder fuktighetsmåling, ser det ut til at 30 mm er for liten innstikks-dybde. Resultatene viser at innstikksdybden bør være i området 36-40 mm fra flatsiden og i området 44-47 mm fra rund side. Det anbefales imidlertid at det i bransjenormen fortsettes med å benytte 30 mm som innstikksdybde, fordi en metode hvor elektrodene skal slås inn mer enn 30 mm antakelig er lite hensikts-messig i praksis. Det bør vurderes om det heller skal benevnes som fuktighet ved 30 mm istedenfor gjennomsnittsfuktighet, da denne i hvert fall for nytørket lafteplank er høyere. Alternativet kan være at det legges til et erfaringstall på verdiene på 30 mm for å estimere gjennomsnittsfuktigheten.

Summary

This project deals with drying, moisture adjustment and measuring of moisture content of timber for use in log buildings.

The performed drying tests, show that neither temperature level nor drying speed is of any big significance to the amount of shakes in the boards. A faster drying schedule provides a larger variation in the end moisture content, with an accompanying variation in the amount of shakes.

For optimum adjustment of the moisture content, the results show great variations in heavy boards used in log building. Both from one building to another, through-out the year and from external wall to internal wall. The results, however, show that for buildings that are heated during winter, the moisture content through the cross section will be well below 20 % when the building has been used for a while. This should be considered when optimizing the production moisture content for heavy boards used in log building.

Regarding the end moisture content, it seems that 30 mm is an insufficient depth of immersion. The results show that the depth of immersion should be in the area 36-40 mm from the flat side and in the area 44-47 mm from the round side. The recommendation is, however, that the industry norm still uses 30 mm as depth of immersion, as a method where the electrodes are struck more that 30 mm into the wood, probably is not very practical. One should consider whether one rather should label it moisture content at 30 mm rather than mean moisture content, as this, at least for newly dried boards, is higher. The alternative might be to add experience numbers to the values of 30 mm to estimate the mean moisture content.