74: Miljøvennlig engangsbehandling av furu kjerneved og gran brukt som kledningsbord

Forfatter: Bjørn Jacobsen
Rapport 74, 2009
92 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 74.pdf

Sammendrag

I dette prosjektet har vi sett på farge og fargeendring på ulike overflatebehandlingsmidler og trematerialer. Kledningsbordene har vært eksponert på utefelt og i QUV-kammer. Utendørseksponeringen har foregått over en periode på fire år på Treteknisk sitt prøvefelt i Sørkedalen, hvor prøvebordene ble satt opp i vertikal posisjon nordvendt og sydvendt, samt i 45° vinkel sydvendt. Akselerert testing i QUV-kammer er utført i laboratoriet på Treteknisk.

Registrering og dokumentasjon av fargeendring er gjort ved hjelp av fargemåling og ved fotografering. Farge ble målt med et Colour Guide sphere instrument.

Resultatene av utprøvingen viser at himmelretningen prøven vender mot, og hvorvidt de eksponeres i vertikal- eller skråstilt posisjon, er av stor betydning for hvor raskt fargeendring finner sted.

Jernvitriol fremstår som et produkt som oppfyller krav/ønsker om lite fargeendring over tid. Prøvene ble “sølvgrå” straks etter behandling, for så etter hvert å få en mellomgrå farge.

Den kvalitet av silikatmaling som inngikk i prosjektet ga stabil fargeutvikling. Malingen var i utgangspunktet grå. Forvitringen av malingen skjedde gradvis med påfølgende gråning av treunderlaget på en slik måte at det var små målbare endringer i farge.

Prøvebordene ble festet med varmforsinkete skruer. På flere av bordene oppsto det mørke skjemmende striper under festemidlene. På enkelte prøver kom disse stripene etter kort tid.

Alle midlene/overflatebehandlingsproduktene ble testet på furu kjerneved og gran. Fargeutviklingen på de forskjellige testproduktene syntes ikke å påvirkes i særlig grad av de valgte treslagene.

Akselerert test i QUV-kammer – UV-lys og vannspray – resulterte i forskjellig farge sammenlignet med tilsvarende prøver eksponert utendørs.

Summary

This project investigates the colour and colour change of various surface treatments and wood materials. The cladding samples have been exposed on an outdoor test field and in a QUV-chamber. The outdoor exposure has taken place over a period of four years on NTIs test field, where the samples were placed in a vertical position facing north and south, as well as in a 45° angle facing south. Accelerated testing in QUV-chamber was performed at the laboratory at NTI.

Registration and documentation of colour change was performed using colour measurement and by photographing. Colour was measured with a Colour Guide sphere instrument.

The results from the testing show that the direction in which the samples are facing and the position (vertical or angled) in which they are placed, are of great significance to how fast the colour change is taking place.

Ferric sulphate appears to be a product that fulfils the requirement/desire for minimum colour change over time. The samples turned “silver grey” immediately after treatment, and continued gradually to turn a medium grey colour.

The quality of the silicate paint that was part of the project gave a stable colour progress. The paint was originally grey. The weathering of the paint happened gradually with subsequent greying of the wood surface in such a way that there were small measurable changes in colour.

The samples were fastened with galvanized screws. Several of the samples displayed dark unsightly stripes under the fasteners. On some of the samples, these stripes appeared after a short period of time.

All surface treatments were tested on pine heartwood and spruce. The colour progress of the various test products does not seem to be affected significantly by the chosen wood species.

Accelerated test in QUV-chamber – UV-light and water spray – resulted in different colour compared to corresponding samples exposed outdoors.