68: Sitkagran som utvendig kledning - feltforsøk

Forfattere: Jan Bramming og Bjørn Jacobsen
Rapport 68, 2007
39 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 68.pdf

Sammendrag

Denne rapporten omhandler en del av prosjektet “Sitkagran som utvendig kledning”, som består av fem deler:

  1. Produksjonsforsøk
  2. Feltforsøk
  3. Vannopptakstest
  4. Test av resistens mot farge- og råtesopper
  5. Vedheftstest

I denne delen av prosjektet var det ønske om, ved hjelp av feltforsøk, å undersøke hvor holdbare kledninger med ulik behandling er, og hvordan det visuelle utseendet endrer seg over tid. Materiale av vanlig gran og sitkagran, ubehandlet og behandlet med oljemaling, vanntynnbar maling og jernvitriol, er sammenlignet. Det er undersøkt materiale utplassert i Sørkedalen utenfor Oslo og ved Birkenes på Sørlandet.

Etter to og et halvt års eksponering i felt er det ikke funnet forskjell mellom ubehandlede prøver av vanlig gran og sitkagran. Det samme gjelder for prøver behandlet med jernvitriol. Prøvene har fått en jevn glinsende gråfarge, og det er ikke tegn til soppangrep. Det er funnet at det sannsynligvis ikke er forskjell i malingsavflassing på kvist av vanlig gran og sitkagran når vanntynnbar maling benyttes. Når oljemaling benyttes, ser det ut til at malingen flasser mer på kvist av sitkagran enn på vanlig gran. Generelt for prøver av både vanlig gran og sitkagran, er at oljemalingen sprekker mer enn den vanntynnbare. Dessuten ble det funnet mer svertesopp på prøver med oljemaling.

Hovedkonklusjonen er at sitkagran bør kunne benyttes på lik linje med vanlig gran, når kledningen er ubehandlet eller overflatebehandlet med et vanntynnbart malingssystem. Det anbefales ikke å bruke oljemaling på kledning av sitkagran.

Summary

This report is part of the project “Sitka spruce as external cladding”, which consists of five parts:

  1. Production test
  2. Field test
  3. Water absorption test
  4. Test of resistance to coloured sap stains and rot fungi
  5. Adhesion test

In this part of the project the wish was, with the aid of field tests, to examine how durable claddings with different treatments are, and how the visual look changes over time. Material of ordinary spruce and Sitka spruce, untreated and treated with oil based paint, water based paint and ferric sulphate, are compared. The examined material has been placed in test fields in Sørkedalen outside Oslo and in Birkenes in southern Norway.

After two and a half year of exposure in the field, there has not been found any difference between untreated samples of ordinary spruce and Sitka spruce. The same applies for samples treated with ferric sulphate. The samples have an even shiny gray colour, and there is no sign of fungi. The test shows that there probably is no difference in flake off of paint on knots of ordinary spruce and Sitka spruce when water based paint is used. When oil based paint is used, it seems that there is more flake off of paint on knots of Sitka spruce than of ordinary spruce. General for samples of both ordinary spruce and Sitka spruce, is that the oil based paint cracks more than the water based paint. In addition, there were found more fungi on samples with oil based paint.

The main conclusion is that Sitka spruce may well be used on equal terms as ordinary spruce, when the cladding is left untreated or treated with a water based paint system. The use of oil based paint on cladding of Sitka spruce is not recommended.