65: Fysiske og mekaniske egenskaper hos norsk gran og furu. En aktivitet i SSFF-prosjektet

Forfatter: Jan Bramming
Rapport 65, 2006
47 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 65.pdf

Sammendrag

Informasjon om kvalitetsnivå og kvalitetsvariasjoner er viktig for å sikre riktig råstoff av jevn kvalitet. I SSFF-prosjektet er det gjennomført en omfattende kart-legging av egenskaper av betydning for den generelle utnyttelsen av norsk gran og furu. Denne rapporten beskriver metoder for testing og gir de første resultatene av analysearbeidet gjort på test av små feilfrie prøver innsamlet i sydlige deler av Norge. De undersøkte egenskapene som omhandles er: Basisdensitet, statisk bøye-fasthet, elastisitetsmodul, krymping og fibervinkel.

De første analysene viser at elastisitetsmodulen for gran er betraktelig høyere enn sammenlignbare verdier fra litteraturen. For andre mekaniske egenskaper, er det små forskjeller.

I denne undersøkelsen er det ikke funnet statistisk sikre sammenhenger mellom mekaniske egenskaper og prøvens plassering i x-retning (horisontalt) for gran. For furu ser det ut til at avstand fra marg til en viss grad kan forklare variasjon i mekaniske egenskaper, når man tar hensyn til y-posisjonen i det stående tre. Variasjon i krymping ser til en viss grad ut til å kunne forklares ut fra avstand til marg. For gran ser de mekaniske egenskapene ut til å øke fra rot mot topp, mens for furu er det en tendens til at verdiene avtar i lengderetningen. Hos furu finner man den høyeste volumkrympingen og krymping i tangentiell retning ved rotavskjær. Hos gran, derimot, finner man signifikant lavest krymping ved rot-avskjær.

Det er funnet god lineær sammenheng mellom basisdensitet og statisk bøyefast-het (R² = 0,62 for gran og R² = 0,72 for furu). Det er funnet at variasjon i elastisitets-modul forklarer 48 % av variasjon i statisk bøyefasthet for gran og for furu for-klares 63 % av variasjonen. Det er ikke funnet signifikante sammenhenger eller tydelige tendenser mellom mekaniske og fysiske egenskaper og fibervinkel. Sam-menhengen mellom vedegenskaper og egenskaper på enkelttre- eller bestandsnivå er hver for seg generelt meget svak. Multippel regresjonsanalyse er forsøkt benyt-tet til å modellere mekaniske og fysiske egenskaper på gran. Det har vist seg at denne metoden er lite egnet til å forutsi vedegenskaper.

Analysearbeidet på materialet er ikke komplett. Denne rapport berører kun overflaten i det hav av muligheter som ligger i det store materialet som er innsamlet.

Summary

Information on quality level and quality variation is important to secure correct raw material with stable quality. In the SSFF project, there is carried out an extensive mapping of properties of significance to the general utilization of Norwegian spruce and pine. This report describes testing methods and provides the first results from the analyses made from tests of small clear wood samples collected in the southern parts of Norway. The examined properties treated are: Density, bending strength, modulus of elasticity, shrinkage and fibre angle.

The first analyses show that the modulus of elasticity for spruce is considerably higher than comparable values from the literature. For other mechanical properties, there are small differences.

In this investigation, there is not found any significant correspondence between mechanical properties and the sample’s placement in the x-direction (horizontally) for spruce. For pine, it seems that the distance from pith to a certain extent may explain the variation in mechanical properties, when one allows for the y-position of the standing tree. Variation in shrinkage seems in some degree to be explained by distance to pith. For spruce, the mechanical properties seem to increase from root towards top, whereas for pine, there is a tendency that the values decrease in the longitudinal direction. For pine, the significant highest shrinkage of volume and shrinkage in tangential direction takes place at stump height. For spruce, however, one finds the significant lowest shrinkage at stump height.

There has been found good linear correspondence between density and static bending strength (R² = 0.62 for spruce and R² = 0.72 for pine). One has found that variation in modulus of elasticity explains 48 % of the variation in bending strength for spruce, for pine, 63 % of the variation is explained. There has not been found significant correspondence or clear tendencies between mechanical and physical properties and fibre angle. The correspondence between wood properties and properties on single tree or stand level is on its own generally very weak. Multiple regression analysis is tried used to model the mechanical and physical properties of spruce. It appears that this method is not very suitable for prediction of wood properties.

The analysis of the material is not complete. This report only touches the surface in the sea of opportunities that lies in the extensive material that has been collected.