63: Sitkagran som utvendig kledning - produksjonsforsøk

Forfattere: Jan Bramming og Olav Mjåland
Rapport 63, 2006
22 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 63.pdf

Sammendrag

Denne rapporten omhandler en del av prosjektet “Sitkagran som utvendig kledning”, som består av fem deler:

  1. Produksjonsforsøk
  2. Feltforsøk
  3. Vannopptakstest
  4. Test av resistens mot farge- og råtesopper
  5. Vedheftstest

I denne delen av prosjektet er det gjennomført et produksjonsforsøk ved Eliløkken Bruk A/S. Det er produsert dobbeltfals- og tømmermannskledning av sitkagran og vanlig gran. I etterkant er kledningsbordene sortert etter NS 3180. Forsøket har vist at det er fullt mulig å produsere kledning av sitkagran med tilfredsstillende kvalitetsfordeling. Ved å produsere tømmermannskledning med overkutter og to sagblad på underkutter, vil man kunne få andelen klasse 1 og 2 sortert etter NS 3180 opp mot ca. 60 %. Dersom man i tillegg har mulighet til kun å benytte margbord, vil andelen øke ytterligere. Når kledning produseres av margbord med overkutter og to sagblad på underkutter, er det ingen forskjell i kvalitets-fordeling mellom vanlig gran og sitkagran. 

Summary

This report is part of the project “Sitka spruce as external cladding”, which consists of five parts:

  1. Production test
  2. Field test
  3. Water absorption test
  4. Test of resistance to coloured sapstains and rot fungi
  5. Adhesion test

In this part of the project, a production test took place at Eliløkken Bruk A/S. Double flange and cover boarding of Sitka spruce and regular spruce was pro-duced. Subsequently, the boards were graded according to NS 3180. The test has shown that it is fully possible to produce cladding of Sitka spruce with satis-factory quality dispersion. By producing cover boarding using top cutterhead and two saw blades on the lower cutterhead, the share of class 1 and class 2, graded according to NS 3180, may become as high as ca. 60 %. If one in addition has the possibility of using just heartwood boards, the share will increase further. When cladding is produced from heartwood boards using top cutterhead and two saw blades on the lower cutterhead, there is no difference in the quality dispersion between regular spruce and Sitka spruce.