16: Arbeidsmiljø ved båndkløyve

Forfatter: Andreas Garnæs
Rapport 16, 1992
18 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 16.pdf

Forord

I høvlerier hvor det anvendes båndkløyver som ikke er bygget inn i støykabin, er det vanlig at kløyvene er dominerende støykilder. Støy fra båndkløyver utgjør vanligvis melrom 94 og 100 dB(A) i nærheten av maskinen når kløyving pågår. Ved kløyvene oppstår det også fint sagstøv som kan være sjenerende for operatørene.

I samarbeid med Teroteknisk Service og Hedalm Trelast har Norsk Treteknisk Institutt søkt å komme frem til en enkel løsning for å bedre avsuget og dempe støy ved en Stenner båndkløyve uten at maskinen ble bygget inn.

I mai 1988 utgav Träteknikcentrum i Sverige rapportene "Buller och damm vid bandsågning" og "Bandsågar i Sågverk. Åtgarder mot damm och buller" forfattet av Gunnar Erikson.

I rapportene beskrives metoder for demping av støv rundt båndsager ved å forandre avsug og luftstrømmer ved maskinene. Videre vises resultater av forsøk med skjerming mot støy fra forskjellige deler av båndsag. Ved NTI ble en interessert i å bruke de metoder som ble beskrevet i en praktisk løsning på et høvleri.

Høsten 1990 ble det fra arbeidstilsynets distrikt 3 på Hamar fremsatt ønske om at NTI så på muligheten av å støydempe blåndkløyver på en enkel måte. Støymessig gjør båndkløyvene seg også gjeldende ved operatørplasser som ikke er tilknyttet kIøyvingen. Det ble hevdet at hvis en kunne dempe støyen fra kløyvene ville det ved mange høvlerier være mnulig å komme ned på et rimelig støynivå.

Sommeren 1991 ble det inngått en samarbeidsavtare mellom Hedalm Trelast, avdeling Romedal, Teroteknisk servíce og NTI om demping av støv og støy ved båndkløyve i høvleriet på trelastbruket. Avtalen gikk ut på gjennomføring av et prosjekt hvor trelastbruket skulle skaffe nødvendige materialer, Teroteknisk service skulle utføre nye løsnínger og NTI skulle være ansvarlig for fremdrift og dokumentasjon av prosjektet.

Gjennomføringen av prosjektet har foregått trinnvis og en har prøvet seg frem med forskjellige løsninger. Det praktiske arbeidet ved rnaskinen begynte med forandring av avsuget under drivhjulet på maskinen. Senere er tiltak gjennomført rundt maskinen for å få styrt luftstrømmen mot avsuget og skjermet mot støy.