15: Støydemping av sorterverk og internt transportutstyr

Forfatter: Andreas Garnæs
Rapport 15, 1992
59 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 15.pdf

Sammendrag

Under arbeidet med prosjektet er det gjennomført forsøk med demping av slagstøy ved fall av trelast mot stålprofiler og ståplater. Det er videre gjennomført forsøk og støydempende tiltak ved sorterverk for skurlast og internt transportutstyr.

Forsøkene med demping av slagstøy er utført på verkstedene til Odden Verksted A/S og Gummii A/S K Lund & Co. Stålprofiler og stålplater ble pålagt forskjellige materialer og trelast i forskjellige dimensjoner ble sluppet fra bestemte høyder. Slagstøyen fra fallene ble målt i maxl db(A) som angir høyeste gjennomsnittsverdi pr. sekund.

Ved fall mot stålprofiler ble det gjort forsøk med to typer støydempende elementer som er i handelen. Det ble videre gjort forsøk rned plater av slitegummi som ble festet på høykant på sidene av stålprofiler og sylindre som består av trykkfast skumgummi ned en utvendig strømpe av polyetelen. Sylinderne var laget i forbindelse med prosjektet og levert av tipac a.s. Det ble oppnådd liten demping med støydempende elementer. Med gummiplater festet på sidene av stålprofiler ble det oppnådd en demping på fra 4 til 5 maxl dB (A) og rned sylinderne fra 8 til 11 maxl dB(A).

Ved forsøk med demping av fall mot stålplater ble det gjort forsøk med de samme støydempende elementene som ble brukt ved fall mot stålprofiler. Videre ble det forsøkt med en 6 mm tykk gummiplate limt til stålplate. I tillegg ble det gjort forsøk med materialkombinasjoner hvor en fikk en glatt overflate med et underlag som opptok energien fra fallene slik at denne i liten grad ble overført til stålp1aten. Dette var glilettplater over skumplast, plate av polyetelen forbundet med gummiplate og plater av slitegummi festet i bølger på stålptaten med glilettplater over gummien.

Minst demping ble oppnådd rned 6 mm gummiplate hvor reduksjonen utgjorde fra 2 til 4 maxl dB(A). Den største dempingen ble oppnådd med slitegummi festet i bølger på stålplaten. Her ble det oppnådd demping av falIstøy på over 20 maxl dB(A). Støydempende elernenter og kombinasjonen skummplast/glilettplater gav også gode resultater.

Forsøk med støydemping ved sorterverk for skurlast er gjennomført på rå- og tørrsorterverk med kapasiteter fra 7.000 til 17.000 biter pr. dag. Forsøkene er gjennomført forskjellige steder på sorterverkene, blant annet ved elevatorer, enstykkmatere og kappsager. I forbindelse med støydernping av kappsager er det gjennomført målinger av tomgangsstøy fra sagblad av forskjellige fabrikater. Den største forskjell i tomgangsstøy utgjorde mellom 5 og 6 dB(A). Det er også søkt å redusere støyen ved operatørplassene ved å skjerme mot støykilder og ved å bruke absorbent i lokalene hvor operatørene arbeider.

Målinger som er foretatt for å fastslå effekten av dette viste en støyreduksjon som utgjorde mellom 2 og 6 dB(A). Ved pilotbedrift hvor en søkte å gjennomføre flest mnulig av de tiltak en var kommet frem til, og hvor kapasiteten på tørrsorterverk var 11.000 til 12.000 biter pr. dag, ble det målt et gjennomsnittlig støynivå sorn utgjorde mellom 84 og 85 dB(A). Støymålingene ble utført med støydosimeter som operatørene hadde med seg hele arbeidsdagen.

Ved støydemping av internt transportutstyr er det qjennomført tiltak for demping av støy ved fall mot båndtransportør og fall ved annet utstyr i høvlerier.