Nyhet CircWOOD sortering 104246513.jpg

CircWOOD

CircWOOD skal studere ulike aspekter ved trebruk i den norske økonomien for å finne nye måter for effektiv bruk av norsk returtre. Prosjektet legger særlig vekt på ombruk av returtre i byggeprosjekter, og returtre som råstoff i dagens treindustri.

Forsknings- og kompetanseprosjektet CircWOOD inngår som en integrert del av SirkTRE som blir ledet av OMTRE.

 • Prosjektnavn: Sirkulær bruk av tre for økt bærekraft og innovasjon (CircWOOD)
 • Initiativtaker: Norwegian Wood Cluster
 • Prosjektleder: Lone Ross, avdelingsleder/forskningssjef for Divisjon for skog og utmark i NIBIO.
 • Periode: 01.01.2022–01.07.2026
 • Finansiering: Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA gjennom ordningen Grønn plattform, som hadde oppstart i januar 2022 og skal pågå i tre år.
 • Partnere:
  • NTNU
  • NMBU
  • Høgskolen i Innlandet
  • Ragn-Sells
  • NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi)
  • Norsk Treteknisk Institutt
  • Trefokus
  • Oslotre
  • Norwegian Wood Cluster
  • OMTRE
  • Norges Skogeierforbund
  • Veidekke Entreprenør
  • Statsbygg
  • Byggevareindustrien

Mer om prosjektet
Forskningsresultatene, spesielt knyttet til ressurstilgang og materialstrømmer, skal kobles mot tilrettelegging av sirkulær vareflyt, håndtering, miljøpåvirkning, design og produksjon av tre i, og mot, relevante markeder i inn- og utland.

CircWOOD skal også følge livsløpet til norsk returtre og analysere miljø- og klimaavtrykket til trevirkets verdikjede. Prosjektet tar utgangspunkt i strategier og nye teknologier som skal bidra til sirkularitet, og skal finne nye måter for effektiv bruk av den ressursen returtre er.

Kort fortalt er CircWOOD opptatt av å finne ut hva som lønner seg for miljøet og klimaet totalt sett.

Norwegian Wood Cluster, som er initiativtaker for prosjektet, vil bidra til økt verdiskaping av den norske skog- og treressursen.

Arbeidspakkene i prosjektet
Det er til sammen seks arbeidspakker i prosjektet,

 1. Availability and quality. Leder: Lone Ross / NIBIO
 2. Digital tracking of the circular value chain. Leder: Lizhen Huang / NTNU
 3. Wood sector modelling. Leder: Erik Trømborg / NMBU
 4. Environmental impact of cascading. Leder: Roja Modaresi / Treteknisk
 5. Framework, scenarios and roadmaps for the future. Leder: Hanne Sjølie / HINN
 6. Project management and communication. Leder: Lone Ross / NIBIO

Om SirkTRE
I SirkTRE vil skogeiere, treindustri, arkitekter, rådgivere, entreprenør, avfall- og gjenvinningsaktørerer, eiendomsbesittere og -utviklere, forskningsinstitusjoner og standardiseringsorgan sørge for ombruk av returtre.

CircWOOD inngår som en integrert del av SirkTRE som skal løfte treindustrien og byggenæringen mot det helsirkulære, grønne skiftet.

Mer informasjon:

Kontaktpersoner