Edvard Griegs vei.jpg

Treteknisk satser på miljø

Økt fokus på miljø fra samfunnet, markedet og blant politikerne gjør at Treteknisk øker sin kapasitet innenfor miljøområdet med to nye årsverk for å kunne håndtere den økte etterspørselen etter EPD (Environmental Product Declaration) dokumentasjon og prosjekter innen miljø.

Det er stor etterspørsel etter miljøvennlige produkter og miljøvennligheten må dokumenteres. De fleste politiske føringer baserer seg på FN´s 17 bærekraftsmål og Parisavtalen. Nasjonalt har dette blitt konkretisert i Regjeringens 10 prinsipper for politikkutforming (se bilde under). Det er spesielt prinsippene om at:

  • Forurenser skal betale
  • Utslipp og andre eksternaliteter skal prises
  • Offentlige anskaffelser skal være grønne
  • Livssyklusperspektiv skal legges til grunn for offentlige investeringer og anskaffelser som vil få spesielle (positive) følger for treindustrien.

Alle disse prinsippene krever at man kan dokumentere sine utslipp og da eventuelt hvor «grønn» eller «grå» man er. I tillegg krever byggebransjens egne initiativer som BREEAM og FutureBuilt at man må dokumentere sine utslipp både på produktnivå (EPD) og på bygget som helhet.

Tre har et meget godt utgangspunkt miljømessig. Men industrien må ta de riktige valgene over livsløpet med tanke på utslipp i produksjon, levetid på produktet og hvordan materialet kan brukes etter byggets levetid. Skal tre opprettholde sin konkurransekraft haster det med dokumentasjon og verktøy for ytterligere miljøforbedringer i produksjonen av trebaserte byggevarer.

Tidligere kunne Treindustriens medlemmer benytte seg av bransje EPD’er, som er et dokumentert gjennomsnitt av miljøfotavtrykk til produkter som er produsert hos medlemsbedriftene i Treindustrien.

Nå ser man en tendens til at byggherrer stiller krav om miljødeklareringer (EPD) på produktnivå i byggenæringen. Man vil da kunne vise miljøfotavtrykket til byggevaren ikke kun på et aggregert nivå, men også produsentspesifikt.

– I tillegg til miljøaspektet er utviklingen av bedrifts-EPD’er viktig for treindustrien i sin helhet. Det handler om markedstilgang. Sentrale drivere i markedet, eksempelvis offentlige byggherrer og større entreprenører, ønsker bedre oversikt fra klimagassregnskaper på produktnivå. Dette vil bety langt større krav, også for treindustrien. Andre bransjer har allerede kommet lengre, slik som malingsindustrien. Vil man følge med i utviklingen, må det dokumenteres mer detaljert enn tidligere. «Detaljert miljødokumentasjon har kommet for å bli», sier Vegard Ruttenborg, som arbeider med livsløpsvurderinger og EPD’er hos Treteknisk. Ruttenborg forteller at miljødeklareringer på produktnivå handler om å sikre fremtidig markedstilgang. "Miljødata vil bli en del av de digitale modellene for prosjektering av nye bygg i fremtiden".

Økt etterspørsel etter dokumentasjon og miljø som trend er bakgrunnen for at Treteknisk utvider staben. Nylig ansatt er Roja Modaresi, med doktorgrad og arbeidserfaring innen livsløpsanalyser, samt en miljørådgiver med bakgrunn fra malingsindustrien. «Industrien etterspør EPD-dokumenter, tredjepartsverifisering og objektiv dokumentasjon av verdikjeden» forteller Ove Munthe-Kaas, avdelingsleder ved Treteknisk.