Build in Wood 3.jpg

Treteknisk partner i nytt EU-prosjekt

Treteknisk er forskningspartner i et nytt EU-konsortium som skal bidra til å redusere klimagassutslippene fra den europeiske byggsektoren.

– Et av målene med Horizon2020-prosjektet er å gjøre det enklere for byggenæringen å velge å bygge i tre i fremtiden, sier sivilingeniør Stine Lønbro Bertelsen ved Treteknisk .

Fra venstre: Ove Staubo Munthe-Kaas, Stine Lønbro Bertelsen, Knut Amund Skatvedt. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén.

Treteknisk har i disse dager deltatt i det første oppstartsmøtet i «Build-in-Wood», som er et Horizon2020-prosjekt sammensatt av et konsortium på 20 europeiske partnere og en bedrift fra Canada.

– Vi er selvsagt stolte av å være del av den europeiske eliteserien innen forskning på tre. Treteknisk kan tre. Vi har stor kompetanse og er én av materialekspertene på tre som skal arbeide sammen med europeiske bedrifter slik at klimautslippene reduseres. Et av målene med Horizon2020-prosjektet er å gjøre det enklere for byggenæringen å velge å bygge i tre i fremtiden. Det hører med at vi gjennom dette prosjektet også skal bidra til å utvikle morgendagens trekonstruktører, forteller rådgiver og sivilingeniør Stine Lønbro Bertelsen ved Treteknisk. 

Selv om en rekke profilerte høye trebygg er oppført de siste årene, er det fortsatt store regulatoriske utfordringer forbundet med å bygge med tre i høyden. Det finnes i dag ingen pre-aksepterte løsninger for trekonstruksjoner fra fire til åtte etasjer.

– Dette øker utbyggeres skepsis og drar opp kostnadene ved at lyd, brann og statikk må beregnes og dokumenteres for hvert bygg. Det er også en sterk konkurranse mellom de ulike byggesystemene, forteller avdelingsleder Knut Amund Skatvedt ved Treteknisk.

Overordnet griper prosjektet inn i de globale og europeiske utfordringene med å redusere klimagassutslippene fra byggsektoren. Dette gjelder særlig den økende urbaniseringen i Europa og resten av verden, og effektene byggenæringen har på klima og ressursbruk. Bare i Europa er det anslått behov for 1,6 millioner nye leiligheter - per år - innen 2050.

I Europa står byggsektoren for 40 prosent av energiforbruket, 40 prosent av ressursforbruket og 30 prosent av utslippene av klimagasser. Siden bruk av tre gir raske CO2-gevinster, har EU ønsket seg et stort innovasjonsprosjekt med sikte på å øke mengden trevirke i konstruksjoner. «Build-in-Wood» skal undersøke mulighetene for mer bruk av tre i 5-10 etasjers bygningskonstruksjoner i urbane omgivelser. Sammen med sine partnere vil en rekke byer og regionale områder i Europa bli involvert i prosjektet, inkludert Oslo.

Men det er ikke bare klimamessige hensyn som skal undersøkes i prosjektet. Konsortiet skal også se på konsekvenser knyttet til økonomi og tid benyttet på byggplass. Konkret skal partnerne utvikle ny kunnskap som blant annet skal benyttes til optimalisering av byggematerialer, energiforbruk, livsløpsanalyser, digitalisering, byggeprosesser, revisjon av regelverk og veiledere, og gjenbruk av trevirke når bygg blir revet, samt gjenbruk og utvikling biprodukter fra produksjonsavfall. Som del av prosjektet skal det utvikles en designguide som beskriver bruken av trekonstruksjonssystemer til nybygging og retrofit i EUs medlemsland.

Treteknisk skal, i regi av avdelingsleder Ove Staubo Munthe-Kaas, Knut Amund Skatvedt og Stine Lønbro Bertelsen, tilføre EU-prosjektet ny kunnskap innen en rekke ulike fagområder. Instituttet er sammen med Dansk Teknologisk Institut de eneste FoU-partnerne i konsortiet, som er sammensatt av byggherrer, industri, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, salgsbedrifter, bedriftsutviklere, universiteter og forskningsinstitutter.

Et nordisk nettverk for høye trebygg er en del av referansegruppen, hvor Arena Skog i Trøndelag er med.

– «Build-in-Wood» gir Treteknisk en fantastisk mulighet til å utvide fagnettverket vårt i Europa og Nord-Amerika, og spesielt knyttet til den økende urbaniseringen verden står overfor. Selv om instituttet i mange tiår har arbeidet med tre, er det er selvsagt en stor fjær i hatten at EU valgte et konsortium der vi er med som en attraktiv partner med forskningsfaglig kompetanse. Det blir spennende å bidra til å skape viktige endringer i Europa. At vi er med, har blant annet sammenheng med at Treteknisk alltid har hatt tett kontakt med industrien. Men dette kan ikke gjøres alene. Nå er ifølge EU de beste samlet, og nøkkelen til å få gjennomført «Build-in-Wood» etter målsettingene er godt samarbeid, sier Munthe-Kaas.

Prosjektkoordinator og senterleder Niels Morsing ved Dansk Teknologisk Institutt er svært fornøyd med at de lyktes å vinne dette prosjektet, i sterk konkurranse med store aktører fra skogkledde nasjoner som Sverige og Finland. Treteknisk og massivtreprodusenten Splitkon er de eneste norske partnerne i «Build-in-Wood». 

– I prosjektet skal Treteknisk arbeide tett med Splitkon for å hjelpe til med å optimalisere produksjonslinjen til KL-tre med tanke på råvareforbruk, produksjonsprosesser og gjenbruk av biprodukter fra egen produksjon. Vi skal gjøre dette med kartlegging og testing av materialer og ved hjelp av simuleringer. Formålet er å bidra med fremtidens nye løsninger innen produksjonen av massivtre. Vi skal òg se på hvordan vi kan benytte rester fra byggeplass slik at dette kan gå tilbake i verdikjeden som en ressurs, sier Lønbro Bertelsen.

Fakta
Fakta om Treteknisk

Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) - som fyller 70 år i år - er en frittstående forskningsforening med 127 medlemsbedrifter. Instituttet ble etablert i 1949 som et bransjeforskningsinstitutt for treindustrien i Norge. Virksomhetsidéen er å fremme bruken av tre ved å gi oppdatert kunnskap om trevirke – dets egenskaper, bearbeiding og anvendelse. Virkemidlene er målrettet FoU, kunnskapsformidling, rådgivning og kvalitetsdokumentasjon.  

Fakta om Build-in-Wood

«Build-in-Wood» er et europeisk konsortium på 21 partnere. For å møte de globale og utfordringene med å redusere klimagassutslippene fra byggsektoren, skal «Build-in-Wood» utvikle en bærekraftig og nyskapende bruk av tre i byggenæringen. Konsortiet har identifisert et sterkt behov for å forbedre hele verdikjeden, og har en ambisjon om å bidra til at tre blir et konkurransedyktig byggemateriale ved at det kan leveres et fullstendig dokumentert, demonstrert, bærekraftig og kostnadseffektivt byggesystem.

Det gjennomføres testing, analyser og simuleringer av bruk av konstruksjonssystemer og fasadeelementer for fler-etasjes trebygg som passer for både nybygg og ettermontering, samt fullskalaprosjekter. Konsortiet skal utvikle gratis veiledere med dokumenterte materialer og komponenter, i tillegg til livssyklusanalyser og vurderinger med hensyn til samfunnsøkonomiske faktorer og sikkerhet. Dette skal danne grunnlag for optimaliserte retningslinjer for industri på EU-nivå.

«Build-in-Wood» ledes av Teknologisk Institut i Danmark, og har et samlet budsjett på 100 millioner norske kroner over fire år. 

Byggenæringen ligger på topp når det gjelder CO2-utslipp i Europa. Bruk av tre kan imidlertid gi rask CO2-reduksjon i denne sektoren, da tre har den egenskapen at det absorberer CO2 når det vokser, og lagrer CO2 i materialet i løpet av et byggs levetid. Siden tre har betydelige fordeler når det gjelder CO2-utslipp, har EU sett et behov for å tilby et stort innovasjonsprosjekt med sikte på å nettopp øke mengden trevirke i konstruksjoner.

Partnere

1 Teknologisk Institut (Danmark)
2 Treteknisk (Norge)
3 C.F. Møller Sverige (Sverige)
4 National Technical University of Athens (Hellas)
5 URBASOFIA  (Romania)
6 Agentia Metropolitana Pentru Dezvoltare Durabila Brasov Asociatia (Romania)
7 Waugh Thistleton Architects (Storbritannia) 
8 Alexandra Instituttet (Danmark)
9 Universita' Degli Studi Di Siena (Italia)
10 Proholz Tirol (Østerrike)
11 Bimetica Parametric Design Services  (Spania)
12 Rothoblaas (Italia)
13 RTD Services (Østerrike)
14 Adserballe & Knudsen (Danmark)
15 Ing. Franco Piva (Italia) 
16 Distretto Tecnologico Trentino Scarl (Italia) 
17 Splitkon (Norge)
18 Knauf Gips  (Tyskland)
19 Scandi Byg (Danmark)
20 Hsbcad Gmbh (Tyskland)
21 Ellisdon Corporation (Canada)

alt   alt

Kontaktperson