TTF 2019.jpg

Treindustriens Tekniske Forenings julemøte 2019

Av Per Skogstad

Treindustriens Tekniske Forening - bransjens samlingspunkt

Foreningen samlet i desember som vanlig over hundre deltakere på sitt julemøte! Med 320 medlemmer å ta av er deltakertallet et signal om at julemøtet fenger. Dette er et viktig forum for vitenformidling.

Foredragene på Julemøtet har fått gode tilbakemeldinger gjennom flere år, men dette ble nevnt til å være et av de beste.

Erland Løkken fra Bergene Holm AS (430 ansatte og omsetning på 1,5 milliarder), opplyste at hovedstrategien hos Bergene Holm er høy produktivitet. Ved bedriftens 5 produksjonsanlegg er man derfor avhengig av god råstofftilgang. 

Per Skreden fra Moelven informerte om trelast og treprodukter sitt bidrag i det grønne skiftet.  Det er ikke nok å fremheve treets fortreffelige egenskaper som en fornybar ressurs.  Dokumentasjon av materialegenskaper gjennom BreeamNor og andre ordninger er nødvendig for markedstilgang.  Krav om dette er nå nedfelt i innkjøpsveiledere til Statsbygg og hos andre større utbyggere. CoC -sertifikatene (Chain of Custody) sikrer at produkter kan spores gjennom verdikjeden, dette for å sikre bruk av bærekraftige råstoff. I tillegg kreves det EPD (Environmental Product Declaration) i stadig flere sammenhenger. Byggherrer har begynt å differensiere bygg etter miljøavtrykket (uttrykt ved EPD), og målet er høyere utleiepris.

Vegard Ruttenborg fra Treteknisk presenterte arbeidet som må til for å etablere miljødokumentasjon - EPD og råvaresertifisering. Det er viktig å merke seg at Treindustriens felles EPD utgår i 2020 og hver bedrift må nå utarbeide sine egne EPD’er.

Stine Lønbro Bertelsen fra Danmark og nå Treteknisk viste en reise fra da de første hus i Danmark ble bygget delvis i tre. Etterhvert opplevde man tremangel, og man gikk over til tegl, mur og betong. Men fritidshusene ble fortsatt bygget i tre, og nå kommer også boligbyggene i tre tilbake. Urbane bygg i mer enn 6 etasjer er planlagt. Men i Danmark er man «bange for at drepe trærne»! Hun ser virkelig fram til å øke andelen tre i det norske byggeriet.

Aasmund Bunkholt fra TreFokus opplever nå at framsnakking av trebyggeri bærer frukter. Trebransjen selv har alltid hatt tro på at å bygge i tre må være det riktige. I dag har vi dokumentasjon på treets egenskaper innen miljø, innemiljø og de gode tekniske egenskapene. Byggherrene ønsker nå tre, da trengs entreprenørene som kan å bygge med tre.

Ragnar Berg i Norsk Limtre AS i Mosvik har opplevd flere opp og nedturer. Limfog, dvs limte treplater i furu, var historisk et etterspurt produkt. Endrede trender for møbler gjorde at dette markedet ble sterkt redusert.  Berg lyktes med å omstille bedriften, og de er i dag 18 ansatte med en omsetning på over 50 millioner kroner.  

Gunnar Gundersen, næringspolitisk sjef i Glommen Skog, informerte om at næringen nå opplever stor etterspørsel etter tømmerleveranser, og massevirkeprisen har også fått en økning. Gundersen spår også at 2019 vil bli et godt år for Glommen skog.

Stene Tømmeraas Bergsløkken kom fra Optimera AS, som er eid av Saint-Gobain. Saint-Gobain har selskaper i 67 land og nesten 180.000 ansatte. I Norge har de 220 ansatte i 200 byggeforretninger. I tillegg eier de 5 prefabrikasjonsbedrifter. Bergsløkken ser for seg at flere fabrikker vil bli etablert, kundene vil ha korte byggetider og kvalitet. Kunsten for Optimera er å både drive byggevarehandel og industriell produksjon. Kundene vil ha mer prefabrikerte løsninger, og gjerne kombinasjoner av limtre, KL-tre og elementer. Framover vil det være stort fokus på resirkulering, og eliminering av svinn. 

Hans Geir Syversen i Moelven Wood snakket om eksportmarkedet.  Han påpekte at det er underliggende god aktivitet og forbruk i alle markeder. Dette har ført til kontinuerlig stigende priser i 2 - 2 ½ år. Markedet opplevde i 2018 delvis kjøpestopp pga lagerjusteringer i Kina og økt tilførsel av vindfall/billetømmer i Sentral Europa. Dette førte til en priskorreksjon, spesielt på de lavere kvaliteter.
Kina har nå begynt å kjøpe igjen, det samme gjelder Egypt og andre land i MENA, og prisene er i bedring. Lagre i Skandinavia har steget gjennom 2018, men er fortsatt på et historisk lavt nivå. Det finnes få muligheter for økt produksjon i Skandinavia, så tilgangen på skandinaviske kvaliteter forventes ikke å øke. Altså – ingen grunn til panikk, markedet kommer i gang igjen i løpet av våren.

Christian Anton Smedshaug fra AgriAnalyse har bidratt med utredninger og skrevet flere bøker om norsk økonomi i nyere tid. Han beskriver en økonomi som i stor grad støtter seg på oljeinntekter, og som preges av store offentlige investeringer i infrastruktur og signalbygg. Han etterlyste større politisk satsing på industriell utvikling.

 

Planlagte aktiviteter i TTF i 2019


TTF har i 2019 ambisjoner om å arrangere en fagdag på Ås der en får danne seg et bilde av utdannelse og kompetanseoppbygging. NAV vil og delta for å informere om sine ordninger.

Generalforsamlingen blir avholdt 7. mai på Tyrifjord Hotell. Splitkon AS med nye massivtrefabrikk er vertsbedrift.

Årets ekskursjon går trolig til syd-Tyskland for å se på høvleri og industrielt trebyggeri.

Julemøtet er fastsatt til 10. desember.