sirk grafikk.png

sirkTRE i gang

I sirkTRE skal skogeiere, treindustri, arkitekter, rådgivere, entreprenører, avfall- og gjenvinningsaktører, eiendomsbesittere og -utviklere, forskningsinstitusjoner og standardiseringsorgan sørge for ombruk og gjenvinning av returtre. Målet er å utnytte 250.000 kubikkmeter av Norges treavfall innen 2024, tilsvarende 100.000 tonn, og 1 million kubikkmeter innen 2030.

Både forskning og utvikling

Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. I tillegg bidrar bedrifter og industri med betydelig egeninnsats.

Hoveddelen i sirkTRE består av en rekke arbeidspakker som bl.a. går på utvikling av konkrete nye produkter, case-studies av byggverk som skole og låve og utvikling av nye standarder og rammeverk.

Som en del av sirkTRE inngår også forsknings- og kompetanseprosjektet circWOOD. Her skal det bl.a. forskes på materialstrømmer, ressurstilgang, varestrømmer og miljøpåvirkning.

Treteknisk bidrar

Treteknisk skal bistå i følgende delprosjekter i sirkTRE og circWOOD:

sirkTRE AP1.2 Fingerskjøt. AP-leder: Omtre AS. Definere egenskaper og sikre hensiktsmessig sortering og fraksjoner for effektiv utnyttelse av fingerskjøtt returtre.

sirkTRE AP1.3 Element. AP-leder: Norsk Massivtre. Definere krav til returtre til egne produkter samt designe og teste nye produkter med bruk av returtre.

sirkTRE AP1.4 Sentral. AP-leder: Sirkulær ressurssentral. Motta og lagre returtre som ikke kan sendes direkte til kunde/prosjekt.

sirkTRE AP3.6 Rehab. AP-leder: Grape Architects. Utvikle en helsirkulær vegg for rehabilitering av næringsbygg.

sirkTRE AP3.7 Låve. AP-leder: Omtre AS. Metode for bygging av nye, brukte trekonstruksjoner – først realisert som låve.

sirkTRE AP5.3 Standard. AP-leder Treteknisk. Sikre god ombruk av tre gjennom nye standarder, og veiledning i bruk av eksisterende standarder.

circWOOD WP1, Availability and Quality. AP-leder: NIBIO. Kartlegging av mengder, dimensjoner og kvaliteter av returtrevirke. Testing, dokumentasjon og vurdering av kvalitet.

circWOOD WP2 Digital tracking og value chain. AP-leder: NTNU. Utvikle teknologi for å spore den sirkulære treverdikjeden ved sikker integrering og deling av informasjon fra ulike interessenter på én plattform, for å forbedre prosessporing og beslutningstaking på både nasjonalt/regionalt og produktnivå.

circWOOD WP3 Wood sector modelling and analysis. AP-leder: NMBU. Vurdere og kvantifisere hvordan ulike trekaskadealternativer påvirker etterspørselen etter høstede treprodukter, økonomisk ytelse og miljøutvikling.

circWOOD WP4 Environmental impact of cascading. AP-leder: Treteknisk. Visualisere og ramme inn miljøanalysen i sammenheng med optimal kaskadebruk for å finne de mest miljømessig fordelaktige strategiene for bruk av end-of-life treavfall i Norge

circWOOD WP5 Framework, scenarios and roadmaps. AP-leder: HINN. Kartlegge aktuelle potensialer og barrierer for kaskade av tre i nasjonale og EU-regelverk, undersøke aksept av gjenvunnet tre langs verdikjeden og gi et veikart for sirkulær bruk av tre rettet mot den norske beslutningstaker.

Testing hos Treteknisk av 100 år gamle takbjelker fra demontert låve med imponerende styrkeegenskaper.

 

 

Testing hos Treteknisk av 100 år gamle takbjelker fra demontert låve med imponerende styrkeegenskaper.alt