Torvjord Morten Günther Cropp.jpg

Foto: Morten Günther

FoU-prosjektet ReBio

Biprodukter fra industrien til bruk i miljøvennlige dyrkingmedier

Prosjektet ReBio er etablert for å undersøke i hvilken grad trebaserte restprodukter eventuelt kan erstatte torv i ulike dyrkingsmedier.

Torv er generelt ikke ansett å være en fornybar energiressurs, da utvinningsraten i industrialiserte land er større enn tilveksten. Torv er et viktig karbonlager, og bør derfor ikke alene benyttes til jordproduksjon dersom deler kan erstattes av utnyttbare sidestrømmer fra skogsektoren og avfallssektoren. Prosjektet tar derfor sikte på å finne løsninger som minsker bruken av torv i utviklingen av jordblandinger.

I prosjektet studeres ulike blandinger som inneholder trefiber, biokull og bunnaske fra biobrenselanlegg, i tillegg til bruk av kompost, steinmel og organiske gjødselmaterialer.

Prosjektet eies av Viken Skog med Treteknisk som prosjektleder. Fra industrien deltar Begna Bruk, Moelven, Bergene Holm og Nordic Garden AS. Prosjektet er delfinansiert av midler fra Skogtiltaksfondet.

NIBIO er FoU-partner i prosjektet og har ansvaret for uttesting av de ulike jord- og gjødselblandingene. Seniorforsker Trond Knapp Haraldsen forteller om resultatene så langt her.

- Det er viktig at industrien finner alternative løsninger for sine restprodukter. Næringsholdig aske går i dag i all hovedsak til deponi, og er derfor en stor uutnyttet ressurs. Det bør arbeides videre med å finne gode løsninger for prøvetaking og kontroll av næringsholdig aske som overholder kravene til resirkulering tilbake til naturen, sier prosjektleder Henning Horn.

Publisert 13. mai 2020.