TTF1.JPG

Markedsmøte avholdt i Treindustriens Tekniske Forening 16. april

Markedssituasjonen var hovedtema i TTFs møte den 16. april. 

87 deltakere vitner vel om at dette er en utfordring i hele verdikjeden.

  • Hva skjer i Sverige?

Broderforeningen i Svenskt Trätekniskt Forum ved Tomas Ivarsson presenterte boka Handelssortering Trävaror, som nå også er kommet på engelsk Commercial grading of Timber – Grading Rules. Den selger godt i Sverige. Den er en meget god instruksjonsbok med nyttige figurer og bilder. Om en ikke selger etter sorteringsreglene, er det viktig å ha noe felles fakta. Boka kan bestilles på firmapost@treteknisk.no.

Hos Prevent finner du fantastisk nyttige sikkerhetsfilmer for forskjellige avdelinger i bedriften.
(se link: https://www.prevent.se/bransch/industri/traindustri/arbetsmiljo-inom-sagverksverksbranschen/

  • Ja, hva skjer i skogen?

Håkon Helgerud Myhra i Viken AT MARKET påpekte at norske skoger har en tilvekst på 24 millioner kubikk og avvirker 11 millioner. Vi bør hogge 15 millioner uten at tilveksten i framtida reduseres. Så viser det seg at 30 % eksporteres i form av sagtømmer, massevirke og bioenergi. 

Tidlig på 2000-tallet importerte vi virke, men nå er det eksporten som rår. Vi har for god tømmerkvalitet i Norge, mens utlandet klarer seg med de lavere kvalitetene. Så nå gjelder det å prioritere sagtømmer til de norske sagbrukene. Om avvirkningen stiger som forventet, må Norge skaffe seg et langsiktig tømmermarked. Asia er driveren innen det meste, og fiberforbruket der er stigende. Skogbruket er nøkterne i sine priser, men det er Amerika som er i ubalanse og driver trelastprisen oppover.

  • Trelastverdenen

Hans Geir Syversen i Moelven Wood AS formidlet at det vi nå er med på har vært lite forutsigbart. Fra å ha fulle lagerbeholdninger før koronaen kom, til å ha solgt ut tilnærmet alle kvaliteter, er nesten uvirkelig. For over et år siden hadde Finland for liten produksjon. USA har hatt et etterslep i boligbyggingen. 80 % av boligene er småhus, og 90 % av de er i tre! Så viser det seg at Canada har senket produksjonen på grunn av billeangrep og andre kalamiteter. I vinter har det vært ekstra kaldt her hjemme, og det la en demper på produksjonen.

Det blir spennende å se om folk i Europa og her hjemme blir like ivrige på å bygge om, og å bygge nytt. Trelastprodusentene prøver etter beste evne å skaffe tømmer og produsere alt de orker. Men det er først og fremst tørkekapasitet som mangler. Nå har de aller fleste lært at trelast er et miljøvennlig materiale. I Europa stimuleres det til å renovere eksisterende og til dels svært gammel bygningsmasse mht. energiøkonomisering. Det forventes økt trelastforbruk her hjemme og ute, så vi må være forberedt på store svingninger framover.

  • Hva med kjøperne?

Einar Mørland og Cathrine Holm Dahle i Mestergruppen AS påpekte at det ikke bare er Norge som har korona. Det er en sterk økning internasjonalt etter de fleste råvarer. Dette skyldes en vridning fra personlig forbruk av tjenester og reiser, til kjøp av byggevarer, møbler, hjemmeelektronikk og andre forbruksvarer. Dette medfører mangel på råstoff, containere og lange ventetider for fraktskip i havnene. Og vi ser en sterk prisøkning på råvarer som trelast, stål og plast.

Salget av nye boliger har tatt seg opp i 2021, og er betydelig opp fra samme periode i 2020.

Det kan da forventes en økning i bygging av nye boliger i 2021. Hittil i 2021 er det igangsatt 25 % flere småhus og 6 % flere eneboliger mot foregående 12 måneders periode. Markedet for fritidsboliger er også sterkt, med en salgsøkning på 73 % de siste 12 måneder, mot foregående 12 måneders periode.

De sterke prisendringene på trelast og byggevarer skaper utfordringer for byggmestere og entreprenører, da det er begrenset mulighet for å justere priser på inngåtte kontrakter og påbegynte prosjekter. Det er derfor nærliggende å tro at prisen på nye boliger og fritidsboliger vil stige grunnet økte priser på trelast og byggevarer.

Bolig- og fritidsmarkedet vil nok holde seg. Men har folket fått nok terrasse og skiftet sine vinduer? Hvis man føler at det blir for dyrt, så tar man heller en ferietur? 

Per Skogstad

Publisert 21. april 2021