EPD1.jpg

Miljødokumentasjon gir økt markedstilgang

Utviklingen av miljødokumentasjon på bedriftsnivå er svært viktig for bedrifters posisjonering og fremtidige markedstilgang.  - Reduksjon av miljøfotavtrykket vil påvirke bedriftskostnadene positivt, sier kursdeltaker driftssjef Stein-Rune Eik ved Gausdal Bruvoll.

Miljødokumentasjon EPD (Environmental Product Declaration) er en kortfattet dokumentasjon som på en standardisert og kvantitativ måte oppsummerer miljøprofilen til et produkt. I februar holdt Treteknisk kurs i utvikling av Miljødokumentasjon EPD. Kurset tok for seg prosessen med å utarbeide fram EPDer på bedriftsnivå, hva som kreves og bakgrunnen for denne type miljødeklarasjon.

Må følge med  

Foredragsholder og rådgiver Vegard Ruttenborg ved Treteknisk forteller at miljødeklareringer på produktnivå handler om fremtidig markedstilgang. Fram til nå har man forholdt seg til bransje-EPDer, som er et dokumentert gjennomsnitt av miljøfotavtrykk til bedriftene som er medlemmer i bransjeforeningen Treindustrien. Nå ser man en tendens til at byggherrer kommer til å stille krav om miljødeklareringer på produktnivå i byggenæringen.  

- I tillegg til miljøaspektet er utviklingen av bedrifts-EPDer viktig for treindustrien i sin helhet. Det handler om markedstilgang. Ta Statsbygg, som er en sentral driver i markedet. De ønsker seg mer og mer oversikt over klimagassregnskap på produktnivå. De kommer etterhvert til å stille langt større krav også hos treindustrien. Andre bransjer har kommet lengre, slik som malingsindustrien. De som vil følge med i utviklingen må etterhvert dokumentere mer detaljert enn tidligere for å følge med i utviklingen. Detaljert Miljødokumentasjon har kommet for å bli, sier Ruttenborg, som har arbeidet med utvikling av miljøegenskaper og livsløpsvurderinger og miljøEPDer helt siden studietiden på NTNU.  

Ruttenborg forteller at kurset fikk god mottakelse, selv om enkelte deltakere synes detter er krevende, spesielt hos de mindre bedriftene.

- Innsamling av data og utvikling av bedrifts-EPDer kommer på toppen av alt annet til virksomheten. Men trøsten er at når det først er gjort, har bedriften dataene og kan bruke de på nytt, sier Ruttenborg.

Han forteller at det langsiktige nasjonale målet med innsamling av data på produktnivå er at de skal bli del av de digitale modellene som utvikles og benyttes i prosjekteringen av bygg. I fremtiden vil miljøinformasjonen bedriftene har lagt inn i sine EPDer, følge med inn i de digitale modellene, som raskt vil synliggjøre klimagassutslippet til det enkelte produkt. På denne måten kan byggherre og de prosjekterende (arkitekter og rådgivere) rask skaffe seg oversikt over klimaregnskapet til byggene.

alt

Posisjonering i markedet

Driftssjef Stein-Rune Eik ved trelastbedriften Gausdal Bruvoll SA var en av deltakerne på kurset til Treteknisk. Eik forteller at han kom for å lære. Han mener dette er viktig kunnskap, og er sikker på at denne typen detaljert miljødokumentasjon etterhvert kommer inn i byggenæringen, på samme måte som all annen sertifisering. Etter sammenslåingen med Gran Tre AS i 2018 har konsernet Gausdal Bruvoll SA fått et samlet tømmerforbruk på ca. 230 000 m3.

- Som produsent må vi følge opp med dokumentasjon av miljøfotavtrykket vårt. Det er viktig for oss og for våre forhandlere, og for kundene deres, slik som Statsbygg. Dette handler om å posisjonere seg i markedet, sier Eik, som etter kurset har fått en større forståelse av at å følge denne dokumentasjonsmetoden vil kunne gi økonomiske innsparinger for bedriften, i tillegg til miljøgevinstene.  

- Økt bevissthet om og reduksjon av miljøfotavtrykket og anleggskostnadene gjennom tekniske endringer i virksomheten, kan påvirke elforbruket og bedriftskostnadene positivt. Dette kan gjennomføres ved blant annet utbytte av gamle motorer og sekvensstyringer, sier han.

Eik forteller at det bra for bransjen å få på plass en grundigere dokumentasjon knyttet til miljøfotavtrykket.

- Bransjen vår har over lang tid hevdet at tre har større miljøfordeler enn for eksempel stål og betong. Med en endring fra bransjenivå over på en mer detaljert miljødokumentasjon på produktnivå, får vi grundigere legitimert miljøfortrinnet tre har. Det som da gjenstår er å arbeide videre med utslipp knyttet til transporten av trevirke, som i dag har en negativ miljøeffekt, sier Eik som mener dette på kort sikt må løses ved bruk av større vogntog. 

– Med færre vogntog og mer trevirke per transportenhet vil vi kunne redusere miljøbelastningen med 30 prosent, sier han.

Fakta

Miljødeklarasjoner (EPDer) blir mer og mer vanlig som et minstekrav ved leveranse av byggevarer. Statsbygg krever normalt dokumentasjon av de mest brukte materialene i sine prosjekter. En EPD er en kortfattet dokumentasjon som på en standardisert og kvantitativ måte oppsummerer miljøprofilen til et produkt. En EPD blir utviklet basert på en livsløpsvurdering i samsvar med internasjonale standarder og nasjonale beregningsregler. Dette gir for eksempel tall for et produkts totale klimabelastning fra råvareuttak, transport, produksjon, bruk og avfallshåndtering.

Treteknisk tilbyr

Utvikling av miljødeklarasjoner (EPD) for treprodukter. Kortfattet dokumentasjon om produkters miljøegenskaper. Objektiv og tredjepartsverifisert basert på internasjonale standarder. Omfatter hele livsløpet fra uttak av tømmer, transport og energibruk til avfallshåndtering.