ProduksjonKL.jpg

Utvikling av klimasmart krysslimt tre (RENTRE)

I fjor åpnet Splitkon verdens største og mest avanserte massivtrefabrikk. Det nylig oppstartede prosjektet RENTRE skal realisere Splitkon sin visjon om å kunne tilby krysslimt tre med markedets laveste klimagassutslipp over produktets livsløp.

Prosjektet vil bidra til bedre utnyttelse av kortreiste skogressurser, og koble noen av landets viktigste kompetansemiljøer innen fagområdene miljødokumentasjon, skogbruk og tremekanisk industri. RENTRE vil sikre bærekraftig industri, både miljømessig og økonomisk. I RENTRE vil det utvikles metoder for å dokumentere og kvalitetssikre reelle klimagassutslipp i alle ledd i verdikjeden til krysslimt tre; fra skogproduksjon til transport til byggeplass. Disse leddene inkluderer etablering av skog, skogproduksjon, transport ut av tømmer, trelastproduksjon, transport til Splitkon, produksjon av krysslimt tre, og i tillegg produksjon og transport av innsatsfaktorer som lim og strøm. Utover dette vil potensialet for gjenvinning og ombruk kartlegges.

Med utgangspunkt i denne kartleggingen, vil det utarbeides konkrete tiltak for å redusere utslipp i verdikjeden og dermed forbedre klimaprestasjonen til norskprodusert krysslimt tre. Produktene som utvikles i RENTRE vil ha bedre og grundigere dokumenterte miljøegenskaper. Dette gjør at produktene lettere vil kunne brukes av beslutningstakere og rådgivere i plan- og byggeprosesser.

Treteknisk skal bidra med sin kompetanse på miljødeklarasjoner (EPD) og utslippsoptimalisering innen treindustrien. Kunnskapen Treteknisk sitter på om hele verdikjeden til KL-tre blir viktig, og spesielt spisskompetansen på tremekanisk industri. Innsamling og bearbeiding av gode data på material- og energibruk blir essensielt, noe som Treteknisk har lang erfaring med.

Senere i prosjektet vil det arbeides med utvikling av prosjektspesifikke miljødeklarasjoner for å se på utslipp knyttet til hvert enkelt byggeprosjekt. Her vil Treteknisk bidra innen utvikling og bruk av EPD-generator.

En av samarbeidspartnerne, Østfoldforskning, har også omtalt sin rolle i dette prosjektet her:

https://www.ostfoldforskning.no/no/prosjekter/utvikling-av-klimasmart-krysslimt-tre-rentre/