Energibruk i Laftebygg 26.10.jpg

Laftehusene på NTNU Campus i Gjøvik. Håndlaft til venstre og maskinlaft til høyre

Energibruk i laftebygg

Treteknisk avsluttet i januar 2020 et forskningsprosjekt ved NTNU i Gjøvik, hvor tradisjonelle laftebygg har blitt undersøkt med tanke på oppvarmingsbehov.

Prosjektet viser at tradisjonelle laftebygg bruker langt mindre energi til oppvarming enn forventet, og at de tilfredsstiller minimumskravene for energieffektivitet etter TEK17.

Vi har målt oppvarmingsbehov for laftebyggene i over 1 år og kan nå vise til hvordan oppvarmingsbehovet varierer i løpet av et helt år i et reelt innlandsklima, forteller Samee Ullah og Javad Darvishi fra Treteknisk, som begge har jobbet i prosjektet.

 I tillegg til energimålingene, er det også foretatt varmefluksmålinger i ca. 1 måned (april), som gir en dynamisk U-verdi for vegg/laftestokken i hvert av testhusene. Det viser seg at den målte verdien for maskinlaften (0,428 W/m2K) er noe lavere i forhold til håndlaften (0,441 W/m2K). I den samme perioden ble en hypotetisk fuktbelastning for mennesker med gjennomsnittlig rolig aktivitetsnivå (mye “stillesitting”, snakking og noe bevegelse), gjenskapt i laftehusene, ref. IEA Annex 41.

Tre: et hygroskopisk materiale

Tre er et hygroskopisk materiale, det vil si at den har evne til å ta opp fukt og samtidig avgi energi i form av varmestråling til omgivelsene. Denne egenskapen hos tre er avhengig av fuktighet og temperatur, og kalles derfor «hygrotermisk masse». Den hygrotermiske massen påvirker isoleringsevnen til materialet, som igjen medfører at U-verdien for en laftevegg/laftestokk i praksis blir bedre enn den statiske U-verdien, ref. dagens gjeldende beregningsmetode ihht. NS-EN 12664:2001 og NS-EN ISO 6946.Formålet med prosjektet har vært å legge føringer for fremtidige endringer av TEK ved å dokumentere at laftebygg har bedre termisk ytelse enn det gjeldende forskrift tilsier, gjennom å inkludere treets hygrotermiske egenskaper i energiregnskapet.

Oppbygging av Laftebyggene

Laftebygg i dag bygges med ulike lafteteknikker, maskinlaft og håndlaft. I maskinlaft benyttes tømmerstokker kuttet til på fabrikk ved hjelp av maskiner. Dette kalles lamelltømmer. I håndlaft gjøres det samme tømmerarbeidet for hånd. I forbindelse med prosjektet er det blitt oppført to testbygg, en med hver lafteteknikk. Begge testhusene er identisk konstruert med areal på ca. 15 m2, og testhusene står speilvendt i forhold til hverandre. Begge laftebyggene har uisolerte vegger, og består av 195 mm (8") tykke tømmerstokker av furu. Mellom hver tømmerstokk er det lagt isolasjonsmateriale av typen «linull» i maskinlaft og «saueull» i håndlaft.

Energi

U-verdi, Tabell 1 gir oversikt over alle U-verdier

alt

Tabell 1: Oversikt over alle U-verdier

Målt oppvarmingsbehov (1 år)

Maskinlaft = 2951,3 kWh (graddagskorrigert), Håndlaft = 3347,7 kWh (graddagskorrigert)

alt

Figur 2: Målt oppvarmingsbehov (kWh) i perioden 1. feb. 2019 – 31. jan. 2020, håndlaft (lysegrønne punkter) og maskinlaft/lamell (oransje punkter). Heltrukne grafer viser 7 dagers glidende gjennomsnitt for hvert sitt respektive laftebygg.

Det viser seg at håndlaften har omtrent 11,8 % mer oppvarmingsbehov enn maskinlaften i måleperioden 01.02.2019 – 31.01.2020, det vil si at håndlaften krever mer energi for å kunne holde samme temperaturnivå som maskinlaft i en og samme periode. Figur 2 viser graf over målt oppvarmingsbehov i løpet av hele året. Maskinlaften, som i hele måleperioden hadde lavest oppvarmingsbehov i forhold til håndlaften, hadde også lavest oppvarmingsbehov i perioder med fuktbelastning (deler av mars og april).

Målt/databeregnet oppvarmingsbehov

Årsmåling
Maskinlaft = 5704,8 kWh, Håndlaft = 5992,9 kWh. (Ihht. databeregningsverktøy, Ud)

Månedsmåling (April)
Maskinlaft = 581,5 kWh, Håndlaft = 608,6 kWh. (Um, målt dynamisk verdi)

Simulert/forventet oppvarmingsbehov

Årsmåling
Maskinlaft = 6522,9 kWh, Håndlaft = 6544,3 kWh. (Ihht. SINTEF Byggforsk, Us)

Månedsmåling (April)
Maskinlaft = 660,4 kWh, Håndlaft = 633,7 kWh. (Ihht. SINTEF Byggforsk, Us)

Konklusjon

Basert på de målte oppvarmingstallene og U-verdien (Um), kan Norsk Treteknisk Institutt konstatere at oppvarmingsbehovet er betydelig lavere enn det som forventes ihht. TEK17 krav med statiske U-verdi (Us).

Veien videre

Treteknisk ser positivt på resultatene som kommer frem i prosjektet og anbefaler videre forskning innen fagtemaet. En lengre måleperiode, helst flere år, kunne gitt et mer komplett bilde av denne hygrotermiske effekten som i dag ikke medregnes i U-verdi for tre.

Forskningsresultatene gir gode indikasjoner på at den tradisjonelle byggemetoden med laftebygg er en egnet metode for vårt nordiske klima og videre forskning vil forhåpentligvis kunne underbygge dette, sier Javad Darvishi.

Prosjektet «Energibruk i laftebygg» er finansiert av Norsk Laft - bransjeforeningen for Norske tømmerhusprodusenter og Innovasjon Norge.

Mer informasjon om prosjektet kan rettes til:

Samee Ullah

Publisert 28. oktober 2020