Build In Wood KickOff.jpg
Foto: Kristine Nore

Build-in-Wood – Da er prosjektet i gang!

I starten av oktober 2019 var Treteknisk i oppstartsmøtet til «Build-in-Wood», som er et Horizon2020-prosjekt sammensatt av et konsortium med 20 europeiske partnere og en bedrift fra Canada.

Prosjektet har en samlet budsjettramme på ca. 102 millioner norske kroner. Se fakta om Build-in-Wood nederst i artikkelen

Build-in-Wood består av 10 forskjellige arbeidspakker som skal gjennomføres innen sommeren 2023. Treteknisk er involvert i åtte av arbeidspakkene. Treteknisk skal i perioden frem til første kvartal 2021 jobbe med arbeidspakke 1.

Arbeidspakke 1 skal optimalisere kommersielt tilgjengelige treprodukter for byggsektoren med fokus på bygninger i 5-10 etasjer. Mer spesifikt består arbeidspakke 1 av åtte deloppgaver, med følgende hovedmål:

  1.  Øke ressurseffektiviteten til tre som bygningsmaterialet.
  2.  Forbedre egenskapene til byggematerialer og komponenter av tre.
  3.  Undersøke kombinasjoner med andre naturbaserte materialer/løsninger.

Treteknisk er involvert i alle deloppgavene og er prosjektleder på fire av disse, i tett samarbeide med DTI i Danmark og Splitkon AS.

Splitkon AS skal produsere KL-treelementene som skal undersøkes og testes i prosjektet. DTI er prosjektkoordinator i Build-in-Wood og arbeidspakkeleder for arbeidspakke 1.

Kort beskrivelse av de fire deloppgavene som skal utføres hos Treteknisk:

  • Optimalisert bruk av tre i KL-treproduksjon – Prosjektleder: Andreas Stenstad

Undersøke muligheten for å bruke trelast av lav kvalitet i KL-tre. Forskjellige kombinasjoner av trelastkvaliteter, treslag, sidebord samt resirkulert trevirke vil bli undersøkt med tanke på å vurdere og dokumentere forskjellige optimaliserte KL-treelementer. Det skal også undersøkes hvorvidt integrering av trebaserte plater som kryssfiner, sponplater og OSB vil fungere i KL-treelementer for å øke mulighetene for gjenbruk/-vinning. De mekaniske egenskapene til elementene og limfugenes egenskaper skal også undersøkes.

  • Optimalisering av brannytelsen til prefabrikkerte hybridsystemer for ikke-bærende applikasjoner - Prosjektleder: Stine Lønbro Bertelsen

Undersøke muligheten for å bruke brannbeskyttet trevirke i ytre lag av KL-treelementer. For eventuelt å redusere bruken av andre brannbeskyttende materialer innvendig.

Målet er å etablere treløsninger som oppnår brannklassifisering B-s1, d0.

  • Hvordan overflatebehandling påvirker fuktighetsnivået i innemiljø – Prosjektleder: Ulrich Hundhausen

Treoverflater er hygroskopiske, men ofte behandler vi tre med olje, beis eller maling for å beskytte treet og for at trevirket skal bevare sin farge. Hvordan forskjellige overflatebehandlinger påvirker de hygroskopiske og hygrotermiske egenskapene til tre er ukjent. Det skal i denne oppgaven undersøkes hvordan de ulike overflatebehandlingene påvirker fuktighetsnivået i innemiljøet og varmetransmisjonen gjennom et overflatebehandlet KL-treelement.  

  • Bruk av naturbasert isolasjon i prefabrikkerte elementer – Prosjektleder: Javad Darvishi

Forskjellige oppbygninger av prefabrikkerte elementer som inneholder naturbaserte isolasjonsmaterialer skal undersøkes. Hvor og hvordan plasseres isolasjonen i elementer og KL-treelementer for optimal ytelse med tanke på varmetap gjennom elementet. De hygrotermiske egenskapene skal i dette tilfellet også studeres for å minimere termiske broer og kondensdannelse i elementet. 
 

I to andre deloppgaver i arbeidspakken skal brann- og lydytelse til prefabrikkerte hybridsystemer for bærende applikasjoner optimaliseres.

Build-in-Wood er et innovasjonsprosjekt, men i en av deloppgavene i denne arbeidspakken er det gjort plass til forskning. Her skal det undersøkes mulighetene for å benytte biobasert lim til bruk i treprodukter.

I den siste deloppgaven i arbeidspakke 1 skal det gis innspill på viktige materialparametere for tre og treprodukter til BIM-databaser. Denne databasen skal utvikles i en annen arbeidspakke i prosjektet. Dette skal bl.a. bidra til bedre dataflyt gjennom hele verdikjeden.  

__________________________________________________________________________________

Fakta om Build-in-Wood
 

Build-in-Wood er et europeisk konsortium på 21 partnere. For å møte de globale utfordringene med å redusere klimagassutslippene fra byggsektoren, skal Build-in-Wood utvikle en bærekraftig og nyskapende bruk av tre i byggenæringen. Konsortiet har identifisert et sterkt behov for å forbedre hele verdikjeden, og har en ambisjon om å bidra til at tre blir et konkurransedyktig byggemateriale ved at det kan leveres et fullstendig dokumentert, demonstrert, bærekraftig og kostnadseffektivt byggesystem.

Det gjennomføres testing, analyser og simuleringer av bruk av konstruksjonssystemer og fasadeelementer for fleretasjes trebygg som passer for både nybygg og ettermontering, samt fullskalaprosjekter. Konsortiet skal utvikle gratis veiledere med dokumenterte materialer og komponenter, i tillegg til livssyklusanalyser og vurderinger med hensyn til samfunnsøkonomiske faktorer og sikkerhet. Dette skal danne grunnlag for optimaliserte retningslinjer for industri på EU-nivå.

Build-in-Wood ledes av Teknologisk Institutt i Danmark, og har et samlet budsjett på 100 millioner norske kroner over fire år. 

Byggenæringen ligger på topp når det gjelder CO2-utslipp i Europa. Bruk av tre kan imidlertid gi rask CO2-reduksjon i denne sektoren, da tre har den egenskapen at det absorberer CO2 når det vokser, og lagrer CO2 i materialet i løpet av et byggs levetid. Siden tre har betydelige fordeler når det gjelder CO2-utslipp, har EU sett et behov for å tilby et stort innovasjonsprosjekt med sikte på å nettopp øke mengden trevirke i konstruksjoner.

alt         alt                  

Publisert 30. januar 2020.

Kontaktperson