Build in Wood 1.jpg

Build In Wood

EU-prosjekt skal bekjempe klimaendringer med trebygninger

Bilde: Nietasjes trebygning, Kajstaden, Sverige. Foto: C.F. Møller.

Byggsektoren er blant Europas største kilder til CO2-utslipp. Et europeisk innovasjonsprosjekt har som målsetning å redusere CO2-utslipp gjennom økt bruk av trevirke ved bygging av fleretasjes bygninger. “Vi ønsker å gjøre fleretasjes trebygninger til noe normalt,” sier prosjektleder Nils Morsing. 

Dersom fleretasjes trebygninger blir mer utbredt, kan dette føre til vesentlig reduksjon av CO2-utslipp fra byggsektoren. Et internasjonalt samarbeidsprosjekt jobber for at byggebransjen skal gjenoppdage tre som det ideelle byggematerialet. Et konsortium bestående av 21 partnere er blitt tildelt finansiering av Horizon 2020 for å levere det paneuropeiske innovasjonsprosjektet “Build-in-Wood”. Dette prosjektet, med en økonomisk ramme på 10 millioner euro, tar sikte på en betydelig økning i bruk av trevirke ved bygging av fleretasjes bygninger.

- Målet vårt er enkelt. Å gjøre tre til et vanlig materialvalg ved oppføring av fleretasjes bygninger. Vi prøver ikke å bygge verdens høyeste trebygning, vi prøver å påvirke så mye som mulig ved å fokusere på trebaserte byggesystemer for bygg på mellom 3 og 10 etasjer, hvor etterspørselen i Europa er størst, sier prosjektleder Niels Morsing fra Dansk Teknologisk Institut.

Byggsektoren er en av Europas største utslippere av CO2. Etter år med målrettet lovgivning har man oppnådd en vesentlig reduksjon av utslippene som skyldes driftsenergi fra europeiske bygninger. Derimot har man ikke vært oppmerksom på de høye utslippene fra byggeprosessen og produksjon av byggematerialer. Men det er lett å oppnå reduserte CO2-utslipp ved å øke bruken av trevirke i byggebransjen. Trær absorberer CO2 fra atmosfæren når de vokser, og de lagrer den i form av tre. Når vi bygger i tre, kan vi bruke våre bygninger og byer som store oppbevaringsenheter for karbon.

alt

10 etasjes bygg i tre, Dalston Works, London, UK. Foto: Waugh Thistleton Architects Ltd.

Gjenoppdagelsen av tre

Konsortiumpartnerne har førstehåndserfaring med de tekniske, økonomiske og miljømessige fordelene som fleretasjes trebygninger har å tilby, sier Niels Morsing, som nevner at en av fordelene er å bygge med fornybare materialer, i tillegg til CO2-binding, reduksjon av drivhusgasser, hurtig konstruksjon, lette materialer, enkel transport og sammensetning, presis bygging, høyt potensiale for prefabrikasjon, økt produktivitet, godt inneklima, samt et dempet arbeidsmiljø som ikke støver.

Per i dag er det mange hindringer som står i veien for at fleretasjes byggeprosjekter i tre skal kunne implementeres og bli utbredt i Europa og den øvrige verden. Blant annet kjennetegnes bransjen av en generell mangel på kunnskap og erfaring med tre som byggemateriale. Byggsektoren foretrekker velkjente betong- og stålløsninger som de allerede er fortrolige med, og sektoren forbinder trebygninger med høy risiko - spesielt fra et økonomisk og sikkerhetsmessig perspektiv. Prosjektets mål er å fjerne disse barrierene ved å utvikle standardiserte og industrialiserte løsninger for fleretasjes trebygninger, samtidig som man dokumenterer de miljømessige, økonomiske og sosiale virkningene som disse løsningene har.

Stor etterspørsel etter fleretasjes bygninger

Som følge av urbanisering og kontinuerlig fornyelse av den europeiske bygningsmassen er det nå høy etterspørsel etter fleretasjes bygninger. Dette skaper et enormt potensial for å øke bruken av trevirke ved bygging. Etterspørselen i Europa etter oppføring av leiligheter anslås å ligge på 1,6 millioner enheter årlig mellom 2020 og 2050.

Erfaring viser at bygging i tre er en ekstremt hurtig prosess sammenlignet med andre materialer. Siden tre er betydelig lettere enn for eksempel betong, er det mindre behov for tungtransport under byggeprosessen, og man kan bygge flere etasjer og oppnå flere kvadratmeter på områder hvor bygningens vekt er begrenset av grunnforholdene. Med andre ord er det ikke bare miljøet som taler for å bygge mer i tre, det finnes også økonomiske argumenter, sier Niels Morsing.

Konsortiumpartnerne representerer hele verdikjeden fra byggematerialer til den ferdige strukturen. I tillegg til å designe byggesystemer omfatter prosjektet også sluttbrukere, politikere og lokale europeiske nærmiljøer, for å gjøre trevirke mer kjent og akseptert som byggemateriale i det europeiske samfunnet.

Build-in-Wood mottar finansiering fra Den europeiske unions forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 under avtale nr. 862820 vedrørende finansiering, og vil pågå i fire år fra september 2019 til august 2023.

Fra Norge deltar Treteknisk og Splitkon i prosjektet.
 

Nils Morsing, prosjektleder, Dansk Teknologisk Institut

 alt         alt           

Publisert 16. oktober 2019.