prod-prosess-6-e1491904599230.jpg

Arena Skog klyngen vil videre

Trøndere har stor tro på "samhandling" og Skognæringa i Trøndelag etablerte i 2016 prosjektet Arena Skog.  Næringsklyngen som spenner fra produksjon av skogplanter til ferdighusproduksjon har arenastatus  i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.  

Stor aktivitet

Innovasjons- og kunnskapssamarbeid er en viktig del av satsinga. Siden oppstarten er det realisert til sammen 75 prosjekter. 2 av 3 prosjekter skjer i samarbeid med minst en FoU-institusjon og i 10 av prosjektene har det vært med internasjonale deltakere.

Dele kunnskap

Arena Skog dreier seg om kunnskap og evnen til å kommersialisere den.  Arena Skog har etablert "møteplasser" på tvers av verdikjeden hvor det er arrangert konferanser, seminarer, prosjektverksted, fagmøter og forskermøter i tillegg til at næringsklyngen er en aktiv bidragsyter på ulike arrangement lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Urbant byggeri

Klyngebedriftene ønsker å ta en posisjon i det byggeri som fremover vil foregå i byer og tettsteder.  Arena Skog har så langt gjennomført utviklingsprosjekter innen brann, lyd og statikk, nye løsninger for disse områdene er nødvendig for å lykkes med å bygge høye bygg i tre. 
"Urbant byggeri medfører å bygge med areal som knapp ressurs" uttaler Knut Amund Skatvedt.  "Klyngebedriftene har som hovedmål å kunne bygge med lette konstruksjoner i 4-8 etasjer" forklarer han. 
Skatvedt er til daglig avdelingsleder ved Treteknisk, men har i vel to år vært prosjektleder for Arena Skog -bygg.  

Veien videre

Bak ordningen Norwegian Innovation Clusters står Forskningsrådet, SIVA og Innovasjon Norge.  Arena Skog ser nå på i hvilken retning den skal gå etter at perioden som arenaklynge utløper i slutten av 2019.  "Vi har opplevd et økt fokus på bioøkonomien og mener at den fortsatt skal stå sentralt" forteller Kjersti Kinderås, som er klyngeleder i Arena Skog.
"Det er også interessante miljøer som har tatt kontakt med oss, - vi vurderer nå derfor hvordan vi skal utvide og utvikle klyngen fremover" forklarer klyngelederen.