Treteknisk håndbok

  • Utsolgt

Redaktør: Per Skogstad
338 s.
ISBN: 978-82-7120-201-9
480,- (Klassesett og medlemmer: 240,-)
Teknisk håndbok, nr. 4, 2009 (3. utg.)

Treteknisk Håndbok- uunnværlig for deg som jobber med tre

Treteknisk håndbok er en oppslagsbok innen sentrale emner i treindustrien med hovedvekt på trelastindustrien. Målgrupper er treindustri, byggevarehandel, rådgivende ingeniører, arkitekter og skoler - og alle andre som er interessert i tre.

Stoffet er med hensikt forsøkt tilrettelagt i en kortfattet form. Boken har korte, forklarende tekster med tilhørende figurer, tabeller og formler. Hovedkildene er rapporter og informasjon utgitt av instituttet. Det finnes henvisninger til aktuell litteratur innen hvert fagområde.

 

Boken er delt inn i fire hoveddeler:

Del I Råstoff gir en grunnleggende beskrivelse av treets fysiske og kjemiske egenskaper. I tillegg finnes en oversikt over de fleste aktuelle treslagene.

1 Trevirkets oppbygning: Makro - Mikro - Kjemisk innhold
2 Trevirkets egenskaper: Fuktighet - Densitet - Fasthetsegenskaper - Andre egenskaper
3 Aktuelle treslag

 

Del II Produksjon gir en gjennomgang av de viktigste produksjonsprosesser og -utstyr. I tillegg omtales sortering og videreforedling. Eksempler på produksjonsfeil med angivelse av mulige årsaker finnes også. I slutten av kapitlet omtales emner innen miljø og kvalitetsledelse.

4 Tømmermåling: Volumtabeller - Pristabeller
5 Tømmerbehandling: Lagringsskader - Tømmervanning - Bløtebasseng
6 Sager: Sirkelsag - Båndsag - Rammesag
7 Hugger og reduserer: Flishugger - Reduserer
8 Skur: Skurmetoder - Skurutbytte - Saglinjer
9 Tørking: Tørkeprinsipper - Tørkeparametre
10 Energi
11 Høvling
12 Sortering: Trelast - Konstruksjonstrevirke - Høvellast
13 Annen videreforedling: Fingerskjøting - Limtre - Trykkimpregnering - Overflatebehandling - Kjemisk modifisering - Brannbeskyttelse
14 Slipeskiver
15 Miljø: Ytre miljø - Arbeidsmiljø - Inneklima
16 Kvalitetsledelse

 

Del III Produkter beskriver de viktigste produktene fra treindustrien, varekoder og kontrollvirksomhet.

17 Bark
18 Celluloseflis
19 Skurlast – høvellast
20 Fingerskjøting: Konstruksjonslast - Limtre - Laminerte emner
21 Trykkimpregnert
22 Parkett
23 Trebaserte plater
24 Takstoler
25 Massivtreelementer
26 Laft
27 Andre treprodukter
28 Produktkontroll
29 Produkt og forbruker
30 Varekoder for trelast

 

Del IV Tabeller

31 Omregningstabeller
32 Produktivitetsformler
33 Statistikk
34 Aktuelle forkortelser
35 Aktuell litteratur
36 Register
Treteknisk Håndbok.jpg