88: Building materials and wellbeing in indoor environments

Forfattere: Kristian Bysheim, Anders Q. Nyrud og Kristen Strobel
Rapport nr. 88, 2016
70 sider
200 kr (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 88.pdf

Sammendrag

I Østerrike, Finland, Frankrike, Norge og Sverige ble det gjennomført fokusgrupper for å oppnå en forståelse av fag- og lekfolks oppfatninger av byggematerialer og velvære i innendørs miljø. I fokusgruppene ble deltakerne bedt om å dele meninger og erfaringer relatert til sju hovedtema: valg av innendørs materiale, naturlighet, naturlighet for byggematerialer, velvære i innendørs miljø, trematerialer, vaskbarhet, etikk og miljø. Både lekfolk og fagfolk i byggebransjen deltok i fokusgruppene.
Denne rapporten presenterer en oppsummering av svarene og en foreløpig analyse av vanlige tema og prioriteringer blant deltakerne.
Deltakerne i fokusgruppene i de ulike landene uttrykte stort sett like synspunkt i diskusjonene om de ulike temaene. Bygningstype og kontekst ble sett på som viktig for hvor passende det var å bruke ulike typer byggemateriale. Det var generelt større preferanser for naturlige byggematerialer, for eksempel tre, i boligbygg. De ulike interessegruppene hadde forskjellige prioriteringer relatert til tema som vaskbarhet, og miljømessige aspekter ble ofte sett på som motsetninger til kostnader og estetikk.

Summary

Focus groups were carried out in Austria, Finland, France, Norway, and Sweden to understand building professional’s and laypeople’s perceptions of building materials and wellbeing in indoor environments. Focus groups asked participants to share their opinions and experiences related to seven main topics: choosing interior materials, naturalness, naturalness for building materials, wellbeing in the indoor environment, wood materials, cleanabililty, and ethics and environment. This report presents a summary of responses and a preliminary analysis of common themes and priorities among participants. Participants from each of the countries generally held similar views. The appropriateness of interior materials was seen as dependent on building type and context, with a greater preference for natural materials, particularly wood, in residential construction. Different stakeholders had different priorities relating to cleanability and environmental aspects which were often assessed as being in opposition to cost and general aesthetics.