82: Lufthastighet, utjevning og avkjøling under tørkeprosessen – betydning for tørkekvalitet

Forfattere: Knut Magnar Sandland, Ylva Steiner og Henning Horn
Rapport 82, 2010
36 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 82.pdf

Sammendrag

Det har vært fokusert på følgende områder:

  • Lufthastighet og lufthastighetsfordeling underveis i tørkeprosessen.
  • Effekten av utjevning og kondisjonering, både i kombinasjon eller hver for seg.
  • Utførelse av avkjølingsfasen i slutten av tørkeprosessen.

Effekten av de forskjellige lufthastighetene begynner å vise seg klart i området ved 25-30 % trefuktighet, dvs. at lufthastigheten får mindre betydning ved trefuktigheter under dette nivået. Forsøkene viser at det er muligheter for å redusere lufthastigheten underveis i tørkeprosessen, men at det samtidig må foretas tilpasninger av tørkeskjema når dette utføres i en industriell tørkeprosess.

Tetting av truckstrømellomrom hadde, overraskende nok, ingen effekt på lufthastigheten i strømellomrommet. Dette er trolig på grunn av de komplekse luftstrømningene i tørkekammeret.

Når en utjevningsfase blir brukt på slutten av tørkeprosessen for å redusere varia­sjonen i fuktighet, vil den på samme tid redusere yteherdingsnivået betraktelig. Den største reduksjonen i yteherding under utjevning oppnås i løpet av de første ti timene. Etter det er reduksjonen i yteherding relativt liten, og da er det varia­sjonen i trefuktighet som alene avgjør hvor lang utjevningsfasen skal være. Ved strenge krav til yteherding kan det være vanskelig å oppnå god nok kondisjo­neringseffekt med en utjevningsfase alene. Da må det utføres en kort kondisjo­neringsperiode i tillegg.

Resultatene viser at yteherdingen under avkjøling er relativt stabil for alle behandlingene. Kun basert på disse resultatene, er det ikke nødvendig å ha en kontrollert avkjøling i tørken når det gjelder hensynet til yteherding og sprekker/mikrosprekker. Det er dog viktig å merke seg at utendørstempera­turen i denne studien var ca. 0-4 °C. I kaldere klima enn dette, må det under­søkes mer før en eventuell konklusjon kan trekkes.

Summary

The following areas have been focused on:

  • Air velocity and air velocity distribution during the drying process.
  • The effect of equalization and conditioning, both in combination or separately.
  • Execution of the cooling phase at the end of the drying process.

The effect of the different air velocities start to show clearly in the area around 25-30 % moisture content, i.e. the air velocity has less significance at moisture contents below this level. The trials show that there are possi­bilities for reducing the air velocity during the drying process, but when performed in an industrial process this requires some adjustments of the drying schedule.

Surprisingly, sealing of batten spaces had no effect on the air velocity in the sticker spaces. This is probably due to the complex air flows in the drying chamber.

When an equalizing phase is used at the end of the drying process to reduce the variation in moisture content, it will at the same time reduce the case hardening level considerably. The biggest reduction in case hardening during equalizing is obtained during the first ten hours. After that the reduction in case hardening is relatively small, and then the variation in moisture content alone decides how long the equalizing phase should be. At strict demands for case hardening, it can be difficult to accomplish a sufficient conditioning effect with an equalizing phase alone. Then there must be performed a short conditioning phase in addition.

The results show that the case hardening during cooling is relatively stable for all treatments. Only based on these results, it is not necessary to have a controlled cooling in the dryer when it comes to the consideration of case hardening and checks/ micro checks. However, it is important to note that the outdoor temperature in this study was about 0-4 °C. In colder climate than this, more research needs to be done before a possible conclusion can be drawn.