81: Knutepunktforbindelser i fleretasjes trehus

Forfatter: Jarle Aarstad 
Rapport 81, 2010
41 s.
200,- (Gratis for medlemmer)
 

Last ned

Rapport 81.pdf

Sammendrag

I prosjektet “Knutepunktforbindelser i fleretasjes trehus” var hovedmålet å utvikle knutepunktforbindelser som ivaretar gode lydforhold i fleretasjes trehus. Det er bygget et prøvehus i massivtreelementer over to etasjer, hvor den øvre delen kan “frikobles” fra den nedre delen, slik at ulike opplagre kan testes mellom de to delene.

Ulike opplagre er testet, og resultatene viser, som tidligere antatt, at det er stor lydgjennomgang gjennom veggene (stor flanketransmisjon). Det er derfor av stor betydning for god lydisolasjon hvordan veggene opplagres mot dekke, m.a.o. hvordan knutepunktet utformes. Forsøkene viser at opplagre av elastisk vibra­sjonsisolerende materiale gir de beste måleresultatene. I tillegg har prosjektet gjennom måleresultatene fra prøvehuset og målinger i bygg, avdekket at masse­forholdet mellom etasjeskille og tilstøtende vegger er av stor betydning. Det er derfor viktig at man også tar hensyn til masseforholdet mellom etasjeskille og vegg, og valgt konstruksjonssystem, ved valg av type opplager mellom vegg og etasjeskille.

Denne rapporten er hovedrapporten fra forskningsprosjektet og beskriver hoved­aktivitetene, resultatene og foreslår løsninger omkring knutepunktforbindelser i fleretasjes trehus.

Selve måleresultatene fra prøvehuset er presentert i egne målerapporter med til­hørende målekurver. I tillegg er det utført feltmålinger i Nordengveien 1 på Røa i Oslo – et fleretasjes trehus (fire etasjer) i massivtre. Dette for å verifisere teorien omkring masseforholdet mellom vegg og etasjeskille. SINTEF Byggforsk har utført lydmålinger på dobbeltvegger i massivtre i lydlaboratorium. Disse målingene var nødvendige som en kvalitetssikring, og for at prosjektet skulle kunne presentere “komplette” løsninger for fleretasjes trehus. Tabell 1 viser rapporter og publika­sjoner tilhørende forskningsprosjektet “Knutepunktforbindelser i fleretasjes trehus".

Tabell 1. Rapporter og publikasjoner tilhørende prosjektet.

Publikasjon / rapport

Tittel, forfatter

Målerapport

 

Jan Arne Austnes, Sweco, mars 2010

Målerapport fra forskningsprosjektet: “Knutepunktforbindelser i fleretasjes trehus” – Lydisolasjonsmåling i massivtre prøvehus

Målerapport

 

Jan Arne Austnes, Sweco, mars 2010

Nordengveien 1, Røa, Oslo – Lydisolasjonsmåling i massivtrebygg

Laboratorierapport

 

Sigurd Hveem, SINTEF Byggforsk, mars 2010

Lydmåling i laboratorium av enkle og doble vegger av 100 mm massivtre

Vitenskapelig konferanse publikasjon

 

Anders Homb, SINTEF Byggforsk, Jan Arne Austnes, Sweco, 2010

Experiences with sound insulation for cross-laminated timber floors

BNAM (Baltic-Nordic Acoustics Meeting) Bergen, Norway, May 10-12, 2010

Hovedprosjekt

Høgskolen i Oslo

Avdeling for ingeniørutdanning

 

Erik Kongsgård Berg og Preben Christian Anker

(Høgskolen i Oslo, studenter ved byggavdelingen, 3 BK)

Lydisolasjon gjennom massivtredekke

I løpet av prosjektperioden har prosjektet vært presentert ved seminarer og konferanser. Dette har resultert i flere interessante “spinn off”-aktiviteter, som er nærmere beskrevet i Kapittel 7.

Til slutt er det gledelig å registrere at det allerede nå planlegges nye forsøk ved prøvehuset. Det samme gjelder aktiviteter og interessen omkring prøvehuset og fleretasjes trehus generelt. Verdt å merke seg er også artikkel i Teknisk Ukeblad, nr. 13/15. april 2010 om verdens høyeste trehus, Barentshuset i Kirkenes.

Summary

The project “Junction connections in multi-storey timber buildings” had as its main objective to develop junction connections that ensure good sound conditions in multi-storey buildings. A test house has been built using cross-laminated timber elements in two storeys, where the upper part can be “disconnected” from the lower part, so that various bearings may be tested between the two parts.

Various bearings have been tested, and the results show that, as previously assumed, a lot of sound is travelling through the walls (large flanking transmis­sion). The bearing of the walls towards the surface is thus significant, i.e. how the junction connections are designed. The tests show that bearings made of elastic vibration insulating materials give the best test results. The project has also esta­blished through the test results that the mass relationship between floor and wall is of great significance. This relationship, and type of construction principal, must be considered when choosing type of bearing between wall and floor.

This report is the main report from the research project and describes the main activities, results and suggests solutions regarding junction connections in multi-storey timber buildings.

The test results from the test house are presented in separate reports with belong­ing charts. In addition, field tests have been performed in Nordengveien 1, Røa, Oslo – a multi-storey building (four storeys) in cross-laminated timber. These tests were performed in order to verify the theory regarding the mass relationship between wall and floor. In addition, SINTEF Byggforsk has performed sound measurements on double walls in cross-laminated timber in a sound laboratory. These measurements were necessary as a quality assurance, and for the project to be able to present “complete” solutions for multi-storey timber buildings.

During the project period, the project has been presented at different seminars and conferences.

Finally, it is gratifying to note that there already now are plans for new tests at the test house and that the activity and the interest regarding the test house, and multi-storey timber buildings in general, is not ending with the writing of this report.