80: Sammenhengen mellom byggematerialer og folks opplevelser av innemiljø

Forfattere: Anders Q. Nyrud, Christoffer Aas Clementz, Ylva Steiner, Kristian Bysheim og Julie Heiberg Arnseth
Rapport 80, 2010
33 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 80.pdf

Sammendrag

Formålet med undersøkelsen var å undersøke hvordan folk vurderer sammen­hengen mellom byggematerialer og opplevelse av innemiljø. Rapporten gjengir resultater fra en fokusgruppeanalyse som ble gjennomført i regi av Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Det ble gjennomført i alt fire fokusgruppeintervjuer. Gruppene var delt inn etter deltakernes erfaring, kjønn og etniske opprinnelse. Felles utvalgskriterier for deltakerne i de fire gruppene, var at de skulle være mellom 20 og 40 år gamle og bosatt i Oslo-området.

Alle gruppene diskuterte hva som kjennetegner naturlige bygematerialer og hva som er skillet mellom naturlige og ikke-naturlige materialer. Begrepet naturlig har flere betydninger: De fleste deltakerne mente at naturlige byggematerialer har naturnære egenskaper, men enkelte mente at naturlige byggematerialer er materialer som er vanlige og i utstrakt bruk.

I utgangspunktet ble en rekke materialer karakterisert som naturlige. Når man fokuserte på at materialene skulle ha naturnære egenskaper, var det enighet om at naturlige materialer ikke skal inneholde kjemiske tilsetningsstoffer og/eller ikke være bearbeidet i særlig grad. Generelt var fokusgruppedeltakerne positive til bruk av tre som byggemateriale – spesielt som gulvmateriale. Det er likevel viktig at materialene passer inn i miljøet de blir benyttet i. Variasjon og kontraster i materialbruk oppfattes som positivt for innemiljøet, men materialene må danne en helhet og passe inn stilmessig.

Resultatene viste at den største forskjellen mellom gruppene var kulturelt betinget. Fokusgruppen med ikke-skandinaver skilte seg ut fra de resterende gruppene. Skillet kom tydeligst fram i diskusjonen rundt gulvmaterialer, der deltakerne med norsk bakgrunn foretrakk tregulv og ville ha det overalt i boligen sin, mens de ikke-skandinaviske oppfattet det som problematisk å ha tregulv i en rekke rom, for eksempel på kjøkkenet, fordi de mente at dette var upraktisk.

To av fokusgruppene besto av deltakere som hadde erfaring med oppussing og byggerelatert arbeid. Forskjellene mellom fokusgruppene med og uten erfaring var ikke spesielt store, men personene som hadde erfaring fokuserte mer på materialenes tekniske egenskaper enn de som ikke hadde erfaring.

Den største forskjellen mellom kvinner og menn var holdningene når de diskuterte etikk og miljøvern. Menn var mer pragmatiske enn kvinner, og ga uttrykk for at offentlige godkjenninger er en tilstrekkelig garanti for at varer er miljøvennlige. Kvinnene var i større grad villige til å gjøre en aktiv innsats ved å velge produkter med gode miljøegenskaper, unngå produsenter som bruker barnearbeid, osv.

Summary

The objective of the study was to gain insight in how regular people view the correlation between building materials and the perception of indoor environment. The focus group analysis was carried out by Norsk Treteknisk Institutt and Statistics Norway. 

Four focus group interviews were performed. The groups were organized according to experience, gender and ethnic origin. All participants were between 20-40 years of age and a resident of Oslo or the surrounding area.

The participants in all four focus groups discussed what they perceived as a natural building material (i.e. close to nature or natural origin of raw materials) and how natural materials differ from non-natural materials. The main criteria for characterizing a material as natural, was that it does not contain chemical compounds and/or has not been subject to extensive processing. The use of wood as a building material is largely considered positive – especially when used as flooring. The materials must, however, fit to the environment they are used in. Variation and contrasts in the use of materials has a positive influence on indoor environment.

The results showed that the most significant distinction between the groups was due to cultural differences. The non-Scandinavian group differed from the other groups. This was most evident when discussing flooring, where the participants with Norwegian background preferred wood flooring, whereas the non-Scandinavian participants mostly saw disadvantages with wood flooring.

Two of the groups had experience with renovating and building. The distinction between those with and without experience is mostly related to the practical user experience. Participants with experience were more technically oriented and were more realistic with relation to what they expected from the building materials.

The biggest difference between men and women was related to ethical and en­vironmental issues. Men are more pragmatic regarding these subjects and rely on public approvals as well as on the distributor, while the women are inclined to a more active approach regarding the environment and other ethical causes.