77: ENTRÉ - Energieffektive trekonstruksjoner

Forfattere: Christoffer Aas Clementz, Geir Glasø og Audun Øvrum
Rapport 77, 2009
44 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 77.pdf

Sammendrag

Denne rapporten undersøker konsekvensene av revidert forskrift om krav til byggverk og produkter (TEK) hva angår energibruk.

Rapporten har hovedfokus på ytterveggsløsninger. Dette fordi gulv og tak ofte har mulighet til å benytte tykkere isolasjon enn hva bredden på bjelke / sperre er. U-verdikravet til yttervegg for å tilfredsstille revidert TEK direkte er U ≤ 0,18 W/(m2 K). Dette kan oppnås ved bruk av 250 mm isolasjon. minstekravet til U-verdi på ytterveggen er på U ≤ 0,22 (m2 K). Dette kan oppnås ved bruk av 200 mm isolasjon.

Det er utarbeidet og sendt ut en spørreundersøkelse til utførende entreprenører og byggmestere i Norge. Denne ble besvart av 486 bedrifter. Undersøkelsen viste at utførende foretrekker bruk av gjennomgående heltrestender med omfordeling av varmetapet. Dvs. veggløsninger med 200 mm isolasjon.

I Norge i dag kan det antas at det ved 200 mm tykke yttervegger benyttes ca 40.000 m3 - 50.000 m3 stendervirke av tre i året, inkludert kapp / svinn. Ved overgang til en veggtykkelse på 250 mm, vil dette medføre en økning på ca 10.000 m3 - 14.000 m3.  

Råstofftilgangen er undersøkt. Det er uproblematisk å skaffe nok råstoff til stenderformål for plank med 200 mm bredde. Dersom 250 mm bred plank blir en vanlig dimensjon, kan råstoffknapphet inntreffe.

De produksjonsmessige forholdene i Norge er vurdert, og det konkluderes med at det er uproblematisk å produsere 198 mm brede stendere med dagens ustyr. Det vil imidlertid være mer utfordrene å produsere 248 mm brede stendere.

Rapporten viser at varmekonduktiviteten til trevirke til og med fasthetsklasse C30, bør settes til 0,12 W/(mK). Dette vil igjen gi en noe lavere U-verdi enn tidligere antatt for samme veggoppbygning. Rapporten gjennomgår også en rekke andre bygningsfysiske forhold som er aktuelle ved bruk av tykkere vegger enn tidligere.

Bæreevnen til trestendere, som i stor grad er bestemt av dimensjonerende snølast og vindtrykk på stedet, er undersøkt. Dette er gjort for fasthetsklasse C14, C18 og C24.

Rapporten viser fordeler og ulemper ved oppbygning av forskjellige veggløsninger, som kan benyttes i revidert TEK.

Summary

This report investigates the consequences of the revised technical regulation concerning requirements for construction works and products for construction works (TEK) regarding use of energy. 

The focus is mainly on external wall solutions, due to that floor and roof often has a possibility for thicker insulation than the width of the beam.  The U-value requirement for external walls in order to meet the revised TEK directly is U ≤ 0,18 W/(m2 K). This can be achieved by using 250 mm insulation. The minimum requirement for U-value for external walls is U ≤ 0,22 (m2 K).  This can be achieved by using 200 mm insulation.

A survey has been developed and distributed to executing contractors and builders in Norway. This was answered by 486 companies. The survey showed that the preferred method is to use continuous solid timber posts with redistribution of the thermal loss. I.E. wall solutions with 200 mm insulation.

In Norway, it can be assumed that with 200 mm wall thickness, the amount of m3 that is used for external wall posts is app. 40.000 m3 - 50.000 m3 a year, including stub / wastage. With an increase of the wall thickness up to 250 mm, this results in an increased amount of app. 10.000 m3 - 14.000 m3.

The supply of raw materials has been investigated. There is no problem securing enough raw materials for posts with 200 mm width. If 250 mm wide posts become a regular dimension, scarcity of raw materials may occur.

The conditions for production in Norway have been investigated, and the conclusion is that there is not a problem to produce 198 mm wide posts with the current equipment. There will, however, be more of a challenge to produce 248 mm wide posts.

The report shows that the thermal conductivity of timber including strength class C30 should be set to 0,12 W/(mK). This will give a slightly lower U-value than previously assumed for the same wall construction. The report also covers a range of other structural building conditions that are possible when using thicker walls than earlier.

The maximum load carrying capacity, which in mainly determined by design snow loads and wind on site, is examined. This is done for strength classes C14, C18 and C24.

The report shows advantages and disadvantages of construction of various wall solutions that may be used in the revised TEK.