76: Klimatesting av massivtreelementer

Forfattere: Karl Harper og Knut Magnar Sandland
Rapport 76, 2009
19 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 76.pdf

Sammendrag

Formålet med testene har vært å undersøke hvor høy trefuktigheten kan være i elementenes ulike sjikt, uten at kvaliteten blir uakseptabel med hensyn til sprekkutvikling ved eksponering i tørt klima over lengre tid.

Lav fuktighet i yttersjiktet og høyere fuktighet i midtsjiktene gir bra resultater med hensyn til sprekkdannelser. I testelementene med 8-10 % trefuktighet i yttersjiktet og ca. 20 % i to av midtsjiktene, holdt overflatene seg svært fine, selv ved lang tids eksponering i tørt klima.

Kantliming av synlige yttersjikt er ikke å anbefale, selv ikke ved lav trefuktighet. Også limsøl opp på kantene førte til noen sprekkdannelser innad i lamellene.

Det er svært viktig at kvaliteten på virket i og rundt fingerskjøtene er god for synlige flater som blir eksponert i tørt klima.

For dybelsammensatte elementer blir det åpninger mellom lamellene i det ytterste sjiktet når det utsettes for tørt klima over en lengre periode. Det blir imidlertid ikke sprekk innad i den enkelte lamell.

Summary

The aim with these tests has been to find out how high the moisture content in the various layers of a solid wood element can be without undesirable checking in a dry climate as a result.

Low moisture content in the top layer, and higher moisture content in the middle layers, gives good results. For the test elements with a moisture content of 8-10 % in the top layer and about 20 % in the middle layers, the surfaces had a very good quality even after exposure to a very dry climate for several weeks.

Edge gluing of the planks/boards in the top layers is not to recommend, even when low moisture contents are used.

For finger joints in the visible top layers that are exposed to dry climate, it is important that the wood quality is good in order to avoid undesirable checks in connection with the fingers.

For elements with dowel connections, some openings between the planks/boards in the top layers may occur when the elements are exposed to dry climate over a long period. However, checks internally in the planks/boards do not occur.