71: Industriell overflatebehandling av kledningsbord

Forfatter: Bjørn Jacobsen
Rapport, 71, 2008
38 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 71.pdf

Sammendrag

Produksjon av industriell overflatebehandlet kledning har de siste årene økt kraftig. Dette er et område hvor bruk av vanntynnbare grunningssystemer og toppstrøk er helt dominerende.

Vanntynnbare systemer kan være litt mindre "robuste i bruk" enn tradisjonelle oljemalinger. Faktorer som fuktighet og temperatur både i kledningen og om-givelsene samt tørkebetingelser, kan ha betydning for kvalitet og holdbarhet. Ved å overflatebehandle kledningsbordene på fabrikk kan man i stor grad kontrollere disse og også andre betingelser og dermed oppnå god og jevn kvalitet.

Målet med denne rapporten har vært å lage et dokument som gir retningslinjer for hvordan produksjonsprosessen – fra bordene er sortert og kommer inn på lager, til de er ferdig overflatebehandlet og ligger på lager hos kunde – bør utføres og kvalitetssikres.

Slik denne prosessen foregår i dag, leveres kledningsbordene som regel med ett strøk grunning, eller med grunning og ett toppstrøk. For å oppnå et pent utseende og lang levetid, er det meget viktig at første vedlikehold gjøres innenfor det tids-intervall leverandøren anbefaler.

Kvaliteten på de vanntynnbare malingsproduktene som brukes ved fabrikk-behandling er tidligere testet. Resultatene av disse testene er å finne i rapport nr. 62 fra Norsk Treteknisk Institutt, som konkluderte med at de vanntynnbare overflatebehandlingssystemene hadde bedre utendørs holdbarhet og lengre vedlikeholdsintervaller enn tradisjonelle oljemalinger.

Deltakere i prosjektet har vært ledende produsenter av overflatebehandlet kledning.

Summary

Production of industrially surface treated cladding has in the recent years increased strongly. This is an area where the use of water based primers and top coats are dominating completely.

Water based systems may be a bit less "robust in use" than the traditional oil based paints. Factors such as moisture content and temperature in the cladding and the surroundings, as well as drying conditions, may influence both quality and durability. By surface treatment of cladding at the factory, one is to a large extent able to control these and also other conditions and thus achieve good and even quality.

The aim of this report has been to create a document that provides guide lines for how the production process – from when the boards are sorted and received in storage, until they are surface treated and in stock at the customers – should be executed and quality assured.

The way this process happens at present, the cladding is usually delivered with one coat of primer, or with primer and one layer of top coat. To achieve a nice appearance and long lifetime, it is very important that the first maintenance is performed within the time interval recommended by the supplier.

The quality of the water based paints that are used in industrial surface treatment is previously tested. The results of these tests are found in report no. 62 from Norsk Treteknisk Institutt (NTI), which concluded that the water based surface treatment systems had better durability and longer maintenance intervals than the traditional oil based paints.

The participants in this project has been leading manufacturers of surface treated cladding.