66: Sagbruksflis - geometri: En aktivitet i SSFF-prosjektet

Forfatter: Knut Finstad
Rapport 66, 2006
19 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 66.pdf

Sammendrag

Flis fra sagbrukene for bruk i masse- og papirindustrien utgjør den største delen av sagbruksindustriens biprodukter. Det er den viktigste råvaren for masse- og papirindustrien ved siden av rundtømmer. Flisen produseres i moderne sagbruk som en integrert del av skurprosessen ved hjelp av reduserskiver som lager flis direkte av stokken.

I denne undersøkelsen er sagbruksflis av gran fra sju sagbruk på Østlandet samlet inn. Av disse hadde fire langkniv, to hadde spiralreduserer og den siste hadde frittstående hugger. Flisen ble samlet inn fra første reduserer før solding. Fra to av sagbrukene ble det samlet flis både før og etter verktøybytte. All flisen ble soldet på Papir- og Fiberinstituttet AS og videre analysert med en ScanChip Analyzer på Norske Skog Follum.

Selv om det er et lite materiale, ser det ut til at det er noe variasjon mellom bedriftene med hensyn til dimensjonsfordelingen på flisen. Dette gjelder både middelverdier og spredning. Sagbruk 1, som har langkniv, skiller seg ut med liten spredning for både lengde, bredde og tykkelse. Denne maskinen er den eneste med gjennomgående lavere spredning enn det Bjurulf (2005) målte på massebedrift. For både lengde og bredde ser det ut til at langkniv gir en mer homogen flis, mens tykkelsen er omtrent like homogen for alle typene.

Gjennomsnittslengden varierer lite mellom brukene, bortsett fra Sagbruk 1. Gjen-nomsnittsbredden varierer mer mellom brukene, og det samme gjelder gjennom-snittstykkelsen. For en kjøper av industriflis som kjøper flis fra mange sagbruk, er denne informasjonen vel så viktig som spredningen innen det enkelte bruk. Med utgangspunkt i en individuell spredning med varierende gjennomsnitt, er det logisk at den samlede flismengden fra sagbrukene er mindre homogen enn fabrikkens egen.

For at den geometriske kvaliteten hos sagbruksflisen skal bedres, må sagbrukene arbeide både med dimensjonsspredningen og gjennomsnittsdimensjonen. For å lette dette arbeidet kan standardavvik, gjennomsnitt samt figurer som viser dimensjonsfordelingene, være nyttige.

Dimensjonsfordeling før og etter knivskifte var svært lik for begge sagbrukene der dette ble undersøkt. Ut fra dette skulle en kunne konkludere med at vedlikehold har liten betydning. Dette virker lite trolig. Det er heller mer trolig at verktøyene til disse to sagbrukene i utgangspunktet ikke var særlig nedslitt.

Summary

Wood chips from sawmills for use in the pulp- and paper industry constitutes the largest part of the sawmill industry’s by-products. It is the most important raw material for the pulp- and paper industry next to round timber. The chips are manufactured in modern sawmills as an integral part of the sawing process by way of reducing machines as chips directly from the log.

In this investigation, wood chips from spruce from seven sawmills in the eastern part of Norway are collected. Of these, four had long-knife, two had spiral reducer and the last had a separate cutter. The chips were collected from the first reducer prior to screening. For two of the sawmills, chips were collected both before and after change of tools. All the chips were screened at the Paper and Fibre Research Institute (PFI) and further analysed with a ScanChip Analyzer at Norske Skog Follum.

Although the material is limited, it seems that there is some variation between the sawmills concerning dimension distribution of the chips. This applies both for mean values and distribution. Sawmill 1, which has long-knife, stands out with small variation for both length, width and thickness. This machine is the only one with generally lower variation than what Bjurulf (2005) measured at a pulp company. For both length and width, it seems that long-knife provides more homogenous chips, while the thickness is about equally homogenous for all types.

The mean length varies between the sawmills, except from Sawmill 1. Mean width varies more between sawmills, as does the average thickness. For a buyer of industrial chips, who buys chips from several sawmills, this information is more essential than the distribution within each sawmill. Based on individual distri-bution with varying mean length and width, it is logical that the collected chip quantity from the sawmills are less homogenous than that of the factory.

To improve the geometrical quality of the wood chips, the sawmills have to work on both dimension distribution and average dimension. To ease this work, stan-dard deviation, mean value and figures that show the dimension distribution may be useful.

The dimension distribution before and after change of tools was very similar for both sawmills, where this was examined. Based on this, one may conclude that maintenance has little significance. This seems highly unlikely. It is rather more likely that these two sawmills had tools that were little worn.