64: Sawyer - planleggingsverktøy for sagprosessen

Forfatter: Håkon Toverød
Rapport 64, 2006
48 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 64.pdf

Sammendrag

Denne rapporten beskriver Sawyer, et nytt planleggingsverktøy for sagprosessen utviklet av Treteknisk. Detaljer om hvordan programvaren brukes, er beskrevet i brukerveiledningen som følger programmet. I det følgende har vi bare tatt med det som trengs for å forstå hva Sawyer inneholder av verktøy (Kapittel 1).

Modellene som brukes i Sawyer blir her beskrevet i detalj. Kapittel 2 behandler be-regningene som skal til for å beregne skurutfall fra en enkelt stokk når postningen er gitt. Her finnes formler som kan brukes for å bygge regneark eller annen pro-gramvare tilpasset spesielle behov. Dette tilsvarer innholdet i programvaren Skur-sim (Garnæs, 1982). I tillegg viser vi hvordan krok og ovalitet kan modelleres. Vi diskuterer hvorfor vi mener en modell som betrakter stokken som en rett, avkortet kjegle er tilstrekkelig for planleggingsformål.

Kapittel 3 behandler problemstillingen med å finne den eller de optimale post-ningene for en gitt stokk. Dette er en relativt regneintensiv operasjon, der det ikke er uvanlig at en må søke gjennom mange tusen postninger for å finne de mest optimale. Løsningsmetoden som er beskrevet, er imidlertid enkel å forstå. Vi diskuterer hvordan forskjellige skurprinsipper kan optimeres.

I kapittel 4 beskrives en enkel økonomisk modell som gjør det mulig å beregne dekningsbidrag per tømmerklasse og produkt. Disse verdiene settes sammen til et driftsregnskap for sagbruket.

Summary

This report describes Sawyer, a new planning tool for the sawing process devel-oped at NTI. Details on how the software is used, is described in the manual that comes with the computer program. In the following we have only described what is needed to understand what Sawyer entails of tools (Chapter 1).

The models that are used in Sawyer are here described in detail. Chapter 2 dis-cusses the calculations that must be made to estimate sawing outcome from one single log when the sawing pattern is set. Here are equations that may be used to build spreadsheets or other software adapted to special needs. This corresponds to the software Skursim (Garnæs, 1982). In addition, we show how crook and ovality can be modelled. We discuss why we think a model that views the log as a straight, shortened cone is sufficient for planning purposes.

Chapter 3 discusses the problem with finding the optimal sawing pattern(s) for a given log. This is an operation that requires rather intensive calculation, and it is not unusual that one has to search through thousand sawing patterns to find the most optimal one(s). The solution method that is described, is however easy to understand. We discuss how different sawing principles may be optimised.

Chapter 4 describes a simple financial model that makes it possible to estimate the gross margin per timber class and product. These values are gathered in an internal account for the sawmill.