62: Overflate- og systembehandling

Forfatter: Bjørn Jacobsen
Rapport 62, 2006
242 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 62.pdf

Sammendrag

I prosjektet Overflate- og systembehandling av tre brukt utendørs er egenskapene til industrielle vanntynnbare overflatebehandlingssystemer og miljøvennlige råtehemmende impregneringsmidler testet. Overflatebehandlingssystemene er testet på kledningsbord, mens impregneringsmidlene er testet på både kledningsbord og terrassebord. Utprøvingen har foregått i form av felttester og akselererte tester.

Mye av arbeidet har vært utført av eksterne institutter og fagmiljøer. Både norske og svenske institutter har deltatt.

Hovedmålet har vært å teste og dokumentere egenskapene til effektive systembehandlinger for å kunne gi kvalifiserte anbefalinger om behandling av tre brukt utendørs med lang holdbarhet.

15 industribedrifter, sammen med Norske Impregneringsverkers Forening, har vært med i prosjektet som har gått over fire år. Bedriftene kommer fra malings-, trelast- og impregneringsindustrien. I tillegg til deltagende bedrifter har Innovasjon Norge støttet prosjektet økonomisk.

Resultatene fra kledningsbordforsøkene viser at:

  1. De industrielle overflatebehandlingssystemene som ble testet har meget god holdbarhet. Sammenlignet med tradisjonell oljemaling hadde de beste industrisystemene bedre utendørsegenskaper.
  2. Impregnering av kledningsbordene før overflatebehandling synes ikke å påvirke malingsfilmens holdbarhetsegenskaper.
  3. For bedømmelse av etablering og vekst av sopp på overflaten, ble det kjørt to akselererte tester og en felttest. De beste industrisystemene kom også her totalt sett bedre ut enn standard oljebaserte (alkyd) systemer.

Overflatebehandling av terrassegulv for å unngå fargeendring er et stadig tilbakevendende problem. Vi registrerte at:

  1. Overflatebehandling med klar vanntynnbar olje ikke har noen effekt for å beskytte underlaget mot gråning eller defibrering.
  2. Pigmenterte oljer derimot, ga en effekt før de ble nedbrutt av vær og vind. Den vanntynnbare pigmenterte oljen som ble testet hadde vesentlig bedre holdbarhetsegenskaper enn treolje (alkyd) tynnet i whitespirit.
  3. Royalimpregnerte bord (brunpigmentert) hadde best bestandighet mot fargeendring av væreksponert flate.

I stabletest ble det allerede etter ett år registrert råte i underste lag (ned mot bakke) i 13 stabler. Etter tre års eksponering var det kun de Royalimpregnerte prøvene og WPT-tre (plastimpregnert tre) som ikke var angrepet av råte i noen av stablene. 

Summary

In the project Surface and system treatment of wood used outdoors, the properties of industrial water based surface treatment systems and environmental friendly wood preservatives were tested. The surface treatment systems are tested on cladding, while the preservatives are tested on both cladding and decking. Both field tests and accelerated tests have been performed.

Major parts of the work have been performed by external institutes and other expertise. Both Norwegian and Swedish institutes have participated.

The main object has been to test and document the properties of the various preservatives and surface treatment systems, in order to give qualified recommendations as to products and systems with long durability.

15 companies, along with Norske Impregneringsverkers Forening (Norwegian Preservative Industry Association), have been involved in the project that has
been running for four years. The companies are from the paint-, timber- and preservatives industry. In addition to the participating companies, Innovation Norway has supported the project financially.

The results from the cladding tests show that

  1. Many of the industrial surface treatment systems that were tested have very good durability. Compared to traditional oil based paint, the best industrial systems displayed better outdoor properties.
  2. Impregnation of the cladding before surface treatment does not seem to influence the durability properties of the coatings.
  3. For assessment of establishment and growth of fungus on the surface, two accelerated tests and one field test was run. The best industrial systems were in these regards overall better than the standard oil based (alkyd) system.

Surface treatment of deckings in order to avoid colour change is a constantly recurring problem. We discovered that surface treatment with clear water based oil does not have any effect on the protection of the surface against greying or defibration. Pigmented oils, on the other hand, had an effect before they were decomposed by the wind and the weather. The water based pigmented oil that was tested had considerable better durability properties than oil (alkyd) thinned
in white-spirit.

Royal impregnated boards (brown pigmented) had the best durability against colour change of a weather exposed surface.

In a stacking test, rot was discovered in the bottom layer (down toward the ground) in 13 stacks already after one year. After three years exposure, only the Royal impregnated samples and the WPT-wood (plastic impregnated wood) displayed no rot.