58: Advances in drying of wood

NTI-papers from COST-E15 seminars 2000-2004/ Foredrag avholdt ved COST-E15 seminarer 2000-2004

Forfattere: Sverre Tronstad, Knut Magnar Sandland, Kjersti Folvik, Håkon Toverød
Rapport 58, 2005
97 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 58.pdf

Forord

OST (Cooperation in Science and Technology) er et langsiktig EU-prosjekt med målsetting å øke samarbeidet innen europeisk vitenskap og teknologi. Prosjektet ble startet i 1971 med 19 medlemsnasjoner, som nå har økt til 36 nasjoner. EU har sekretariatet og betaler reise og opphold for deltagerne. Det blir organisert egne ”COST-actions” (COST-aksjoner) for forskjellige fagområder. Fra 1994 ble det åpnet for å søke om opprettelse av egne Aksjoner innen skogbruk og skogprodukter. Høsten 1999 ble det startet en egen Aksjon innen tørking med tittelen ”Advances in drying of wood”, som fikk betegnelsen COST-E15.

COST-E15 fikk som primære målsettinger å koordinere forskningen mellom de forskjellige institutter innen tørking av tre og bidra til å spre kunnskap om tørking til industrien. Aksjonen ble organisert med to medlemmer fra hvert land som deltagere i Management Committee (Knut Magnar Sandland og Sverre Tronstad) og fire medlemmer i to Working Groups (Sandland og Tronstad pluss Erik Hartz og Peder Gjerdrum).

COST-E15 aksjonen er nå fullført med det siste møtet arrangert i Oslo i september 2004. I alt 20 land har deltatt.

Kanskje den viktigste delen av COST-E15 har vært informasjonsspredningen gjennom flere tørkeseminarer avholdt i forskjellige land, med stor deltagelse fra industrien. Ved hvert seminar ble det avholdt en rekke foredrag om forskjellige emner innen tørking, tilpasset både forskere og industrirepresentanter.

Treteknisk har deltatt aktivt i disse seminarene med flere foredrag. Da ingen av disse seminarene har vært i Norge, og få norske industrirepresentanter har deltatt i utlandet, er foredragene som Treteknisk har holdt samlet mellom to permer og utgitt som en rapport.

Da det ville koste for mye å oversette foredragene og diagrammer/figurer til norsk, har vi tillatt oss å presentere foredragene i originalversjonen, dvs. på engelsk.

De fleste foredragene er her presentert i artikkelform, mens to foredrag er presentert i foredragsform (Powerpoint).

Preface

COST (Cooperation in Science and Technology) is a long term EU-project with the objective to increase the scientific and technical cooperation in Europe. The project was started in 1971 with 19 member countries, which has now increased to 36 member countries. EU is secretariat and pays travel and board for the participants. Separate COST Actions for different areas are organised. From 1994, the establishment of separate Actions in forestry and forestry products has been possible. In the fall of 1999 an Action in drying was established with the name ”Advances in drying of wood”, and was given the title COST-E15.

COST-15’s main objectives were to coordinate research activities in the field of wood drying between the different European countries and to reinforce technology transfer to the industry.

The COST-E15 Action is now finished, with the last meeting held in Oslo in September 2004. A total of 20 countries have participated.

Possibly the most important part of COST-E15 has been the diffusion of information through several drying seminars held in different countries, with extensive participation from the industry.

Norsk Treteknisk Institutt (NTI) has participated actively in these seminars with several papers. As none of these seminars have taken place in Norway, and few Norwegian representatives from the industry have participated abroad, the papers from NTI has been gathered in this report. Those who would like to have access to the other papers from the COST-E15 seminars can contact NTI.