56: Råstoff til massivtreelementer - En aktivitet i SSFF-prosjektet

Forfattere: Olav Mjåland, Vegard Kilde, Geir Glasø, Jarle Aarstad
Rapport 56, 2004
25 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 56.pdf

Sammendrag

Massivtreelementer er i ferd med å etablere seg som et viktig produkt innen trehusbygging. Ved produksjon av massivtreelementer er råstofforbruket stort. Råstoffkostnaden er derfor en viktig faktor for å få økonomi i en industriell framstilling av massivtreelementer. I SSFF-prosjektet inngår det en aktivitet som omhandler råstoff til massivtreelementer, der hovedmålsettingen har vært å undersøke hvilke egenskaper massivtreelementene får, dersom de produseres av virkesråstoff med lave fasthetsegenskaper.

Det har vært fokusert på to typer råstoff. Utlegg fra trelast av gran beregnet til limtreproduksjon, og trelast skåret fra massevirke furu. Begge deler er råstoff som har liten verdi og begrenset bruksområde. Gjennomsnittlig E-modul for lamellene fra utlegg limtre var 11 263 N/mm 2 , lamellene fra massevirke hadde en gjennomsnittlig E-modul på 9 026 N/mm 2 . Begge verdiene er høyere enn kravet for fasthetsklasse C14 - bartrær (Norges Standardiseringsforbund 1995a). Forklaringsgraden (R 2 ) mellom stivhet lameller og stivhet massivtreelementer var 90,8 % og 96,6 % for spennvidder på 5 800 mm og 4 500 mm. Dette viser at gjennomsnittlig E-modul til råstoffet har meget stor sammenheng med E-modulen vi vil få i de ferdige massivtreelementene. Massivtreelementer består av mange lameller satt sammen til ett element. Hvis en enkeltlamell har en stor styrkereduserende virkesegenskap i forhold til resten av lamellene, vil den med svært liten sannsynlighet virke inn på E-modulen til massivtreelementet, da det er lite sannsynlig at nabolamellene har tilsvarende virkesfeil i samme tverrsnitt for massivtreelementet.

Forsøket viser at råstoff som i dag ikke brukes til konstruksjoner grunnet lave fasthetsegenskaper (T0 og lavere), er godt egnet til produksjon av massivtreelementer.

Summary

Solid wood units are about to be established as an important product in wooden house building. When producing solid wood units, the raw material consumption is very large. The raw material cost is therefore an important factor in making the production of solid wood units profitable. The SSFF-project includes an activity that deals with raw material for solid wood units, where the main goal has been to examine what qualities the solid wood units gain when produced from raw materials with low strength qualities.

The focus has been on two types of raw materials. Rejects from spruce from glulam production, and pulp wood sawn from pine. Both are raw materials that have little value and limited usage areas. Mean modulus of elasticity for the lamellae from glulam rejects was 11 263 N/mm 2 , lamellae from pulp wood had a mean modulus of elasticity of 9 026 N/mm 2 . Both values are higher than the requirement for strength class C14 - conifers (7 000 N/mm 2 ) (Norges Standard-iseringsforbund 1995a). The explanatory degree (R 2 ) between stiffness lamellae and stiffness solid wood units was 90,8 % and 96,6 % for spans of 5 800 mm and 4 500 mm. This shows that there is a very good correlation between mean modulus of elasticity of the raw material with the modulus of elasticity of the solid wood units. Solid wood units consist of many lamellae assembled to one unit. If a single lamella has a large strength reducing quality compared to the rest of the lamellae, it will not be likely to have an effect on the modulus of elasticity of the solid wood unit, as it is unlikely that the neighbouring lamellae have a corresponding defect in the exact same cross section of the solid wood unit.

The test shows that raw material that presently is not used for constructions due to low strength qualities, T0 (including rejects), are well suited for production of solid wood units.