55: Forbedring av høvlingskvalitet gjennom modifisering av høvlingsverktøy

Forfatter: Sindre Holøyen
Rapport 55, 2003
47 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 55.pdf

Sammendrag

Ved framstilling av høvlede treprodukter er både trevirkets beskaffenhet og produksjonsprosessen avgjørende for å oppnå den ønskede kvaliteten på produktet. Et sentralt forhold når det gjelder skader som oppstår under høvling, er kvistutslag og oppriving av ved i forbindelse med kvist. Dette er spesielt kritisk ved utfresing av not og fjær på panelets kantside, der spesielt overleppa i nota er utsatt.

Prosjektbedriftene har vært to høvlerier og verktøyfabrikanten Kvarnstrands Verktøy. Opplegget for prosjektet var at høvleriene skulle skaffe til veie høvlingsvirke og utføre sammenliknbare høvlingsforsøk med verktøy fremskaffet av Kvarnstrands, og at Treteknisk skulle registrere høvlingsfeil og utføre en statistisk analyse av resultatene.

Ved sortering i produksjonslinjen var tendensen at det nye verktøyet ga litt færre nedslag på grunn av produksjonsskader på notsiden, mens fjærsideresultatene er mer uklare. Overgangen fra tradisjonell notfres til notfres m/sagblad har gitt en mye renere og glattere not.

Utslag i kvist og utriving i fiberforstyrrelser skulle gi objektive, målbare data for en kvalitetsgradering av verktøysettene, men alle resultat har dessverre ikke vært like ensartede. Bruk av samme verktøy med endret betegnelse i to serier har imidlertid avslørt at kvaliteten på høvlingsvirket må ha hatt avgjørende innvirkning, til tross for at det i prosjektets oppleggsfase ble gjort store anstrengelser for å få kvalitativt like virkesserier.

Prosjektbedriftene ble bedt om å følge opp standtidene til verktøyene. De dataene som en har fått inn i prosjektavslutningen angående endelige standtider (ikke komplette opplysninger), viser at de fleste nye ”Homogen”-fresene gir betydelig lengre standtid enn det gamle verktøyet.

Summary

The quality of planed wood products depends both on the wood quality and the tools used in the production process. An important aspect is damages in and nearby knots, where the edges in the groove and tongue are critical, especially the upper lip of the groove.

The project participants have been two producers of planed panel boards and the planing tool manufacturer Kvarnstrands Verktøy. Treteknisk has lead the project, and performed the registration and analysis.

At grading in the production process, the tendency was that the new planing tools resulted in some less degrading caused by damages on the groove side, but the results on the tongue side are more diffuse. The change to use a groove cutter with a saw blade included, has improved the quality of the groove considerably.

Concerning the measurements of damages in knots and fibres, the results has not been consistent. This can presumably be attributed to variations in the wood quality between the test series.

The panel producers have also done some registrations concerning how long the tool can operate before it has to be sharpened. It seems that this aspect has been improved considerably in the new tools.