53: Skurlastkvalitet fra Sandeskur

Forfatter: Audun Øvrum
Rapport 53, 2002
24 s.
200,- (Gratis for medlemmer)
 

Last ned

Rapport 53.pdf

Sammendrag

Denne rapporten viser resultatene fra sortering av skurlast fra tømmersortimentet Sandeskur. Sortimentet har en kvalitet mellom sekunda sagtømmer og massevirke. Skurlasten fra dette tømmeret er sortert etter NS-INSTA 142 og handelssorteringene NS-EN 1611-1 og Nordisk Tre.

Ved en optimal sortering ved bruk av Nordisk Tre og NS-INSTA 142 i kombinasjon, vil andelen 6. sort og lavere utgjøre 33 % av antall planker. Vedvrak vil utgjøre 6,5 % av plankene totalt sett. Dette betyr at 67 % av plankene gir skurlast av normal og lett omsettelig kvalitet.

Ved sortering til konstruksjonslast ga sorteringen en T0 andel på henholdsvis 38 % for gran og 41 % for furu. For furu var det stort sett store kvister og fiberforstyrrelser som ga T0, mens hos gran var råte den hyppigste T0-årsaken.

I handelssorteringene er det andelen tilsvarende 6. sort og lavere som er interessant. Kvaliteter høyere enn dette selges som regel sammen (sagfallende). For gran var andelen 6. sort og dårligere 41-42 %, mens for furu lå den på 34 % (1611) og 40 % (NT). Vedvrak utgjorde 8-9 % av antall granplanker og 5 % av antall furuplanker.

Lengden på plankene var i gjennomsnitt 359 centimeter, noe som må regnes som betydelig kortere enn ordinær skurlast. Ved aptering av et slikt tømmersortiment bør lengre lengder etterstrebes for å gjøre det mer interessant for ”vanlige” sagbruk.

Lempingene i tømmerreglementet viste seg stort sett ved at mye av nedklassingen skyldtes tennar og fiberforstyrrelser for begge treslagene, og råte for gran.

Totalkvaliteten på skurlasten er naturlig nok lavere enn fra normalt sagtømmer, men mange av plankene har store dimensjoner som gjør at mye av planken kan utnyttes ved splitting og kløyving, siden det ofte er små råteflekker i margsida som er grunnen til nedklassingen. Uansett vil prisen avgjøre om et slikt sortiment er interessant eller ikke, og det er mye god kvalitet i denne skurlasten som burde gjøre tømmeret interessant som sagtømmer.

Summary

In this report the results from grading of sawn timber from a timber quality called Sandeskur is shown. The timber quality is between pulpwood and the lowest saw wood quality. The sawn timber is graded according to NS-INSTA 142 and the commercial grading rules NS-EN 1611-1 and Nordic Timber.

If Nordic Timber and NS-INSTA 142 are combined to an optimum the number of planks with a quality of sixth grade or worse is 33 % of the total. This means that 67 % of the planks have a normal and easy-to-sell quality.

Grading for structural timber gave 38 % T0 for spruce and 41 % T0 for pine. Large knots and disturbance of grain were the most frequent causes for T0 for pine, while most planks in spruce graded T0 were due to rot.

The most important aspect when commercial grading rules are used is the part of planks graded sixth and worse. Better qualities are often sold together. 41-42 % of the spruce-planks were graded sixth or lower, while for pine 34 % (1611) and 40 % (NT) of the planks were graded sixth or lower. Number of planks rejected was 8-9 % for spruce and 5 % for pine.

The length of the timber was on average 359 cm, which must be considered as significantly shorter than regular sawn timber. Longer logs should be emphasized in the bucking of this kind of timber to make it more interesting for “regular” sawmills.

The adaptation in the grading of the logs showed mostly in the form that much of the downgrading was due to compression wood, disturbance of grain for both timber species, and rot for spruce.

The overall quality was obviously lower than for regular saw wood. However, many of the planks have such a large dimension that much of the plank can be utilized by splitting and re-sawing since much of the downgrading is due to small dots of rot on the internal side of the plank. The price is however the main factor of the success of such a timber quality, and there is plenty of good quality in this sawn timber, which should make it interesting as saw wood.