52: Norsk trevirke som råstoff - Verdiskapingspotensial og industrielle muligheter: Litteraturrapport i SSFF-prosjektet

Forfattere: Terje Birkeland m. fl.
Rapport 52, 2002
129 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 52.pdf

Sammendrag

SSFF-prosjektet "Norsk trevirke som råstoff – Verdiskapingspotensial og industrielle muligheter" omfatter elementer innen hele næringskjeden, fra skog til ferdig produkt, og industri og næringsliv innenfor hele skognæringen vil bli involvert i prosjektet, fra skogeiersiden til skogbasert industri (både treforedling og tremekanisk industri).

For den trebaserte industrien blir det stadig viktigere å ha bedre kontroll på hva som inngår i produksjonen. Hvilke egenskaper virket har, og hvordan dette påvirker sluttproduktet, blir mer og mer sentralt i denne sammenhengen. En forbedret råstoffutnyttelse krever også at tømmeret apteres og kappes med utgangspunkt i hvordan det skal videreforedles. Dette setter krav til spesifiser-ing av både de fysiske mål som lengde og diameter, i kombinasjon med riktige og funksjonelle sorteringskriterier som er tilpasset den videre foredlingen. I tillegg blir en effektiv logistikk i hele kjeden fra råstoff til sluttprodukt viktig i tiden som kommer, for å danne et best mulig grunnlag for bedre lønnsomhet i næringen.

Denne litteraturrapporten er et resultat av at prosjektmedarbeiderene har gått gjennom den mest aktuelle litteraturen for å finne ”state-of-the-art” innenfor hovedområdene av prosjektarbeidet. Dette arbeidet har vært nødvendig i opp-starten av prosjektet, og det er valgt å sette sammen de ulike bidragene fra prosjektmedarbeiderene til en felles litteraturrapport som publiseres. Det er lagt ned en stor innsats for å innhente opplysninger fra en betydelig mengde referanser, og forhåpentligvis vil denne rapporten være til nytte også i andre sammenhenger enn i arbeidet med SSFF-prosjektet.

Summary

The main objective of the SSFF-project “Norwegian timber as raw material – Added value and industrial possibilities” is to increase the knowledge concerning the influence of wood properties, when producing various wood based products. The attaining of an optimal distribution of raw material to the wood based industries through optimal logistics and suitable assortments are important aspects in the project. One aim is therefore a better utilisation of the Norwegian wood raw material. In addition to raw material, our project also in-cludes pulp/paper and mechanical wood. Thorough studies of wood properties of importance for both of these main areas will be done. We are looking for the improvement of existing products and new applications. All this will then be related to the raw material supply and possibilities for a better utilisation of the variation in raw material properties.

This literature survey is a result of the work done by several persons, who are involved in the project. The aim of this work has been to study the most important literature of the various topics in the project to find the state-of-the-art. This work has been necessary in the beginning of the project to make a platform for the continuing project work.

The different contributions have been put together in this common literature survey report. A lot of work has been done to obtain information from a considerable number of references. This work will hopefully also be useful in several projects, in addition to the SSFF-project.