49: Virkesegenskapenes betydning for tørke- og høvlingskvalitet

Forfattere: Knut Magnar Sandland, Peder Gjerdrum og Bjarne Hamar
Rapport 49, 2001
44 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 49.pdf

Sammendrag

Dette forsøket inngår som en del av prosjektet "Bedre tørkekvalitet" ved Moelven Soknabruket AS. Hensikten var å undersøke om det er mulig å redusere spredningen i sluttfuktighet hos trelast ved å iverksette tiltak under tømmersortering og/eller skur, og bestemme hvilken råstoffkvalitet det skal arbeides videre med når det gjelder å undersøke muligheten for å redusere sprekk i kvist ved tørking av høvlingsråstoff av gran.

Forsøket ble gjennomført ved at 30 rotstokker og 30 midtstokker av en bestemt diameterklasse av gran ble valgt tilfeldig ut på tømmertomta til Soknabruket. Disse ble delt opp i et 4x log mønster, og i de ulike registreringene inngikk det en innerplanke og en ytterplanke fra hver stokk. Forsøksmaterialet ble videre oppdelt og høvlet ved Bjertnæs Sag AS, og høvellastens kvalitet ble registrert.

Det foreslås ulike modeller for sortering av virket før tørking. En av disse er å skille ytter- og innerplanker. Ved å gjøre dette, er det forventet en klar gevinst når det gjelder å tilpasse tørkeprosessen til fuktighetsinnhold i trelasten før og etter tørking, og optimalisere tørkeprosessen ut fra de kravene som blir stilt til de ulike trelastproduktene. I denne forbindelsen kan det også kan være aktuelt å ta inn stokktype i grupperingen. En annen tenkelig angrepsvinkel er å sortere direkte etter plankens fuktighet i fersk tilstand. Problemet er at det ikke foreligger noen kjent teknologi som kan måIe denne med tilfredsstillende nøyaktighet. Derfor må den estimeres ut fra en kombinasjon av måIte verdier og erfaringsverdier. Videre utvikling av instrumenter som kan detektere andel kjerneved automatisk i trelasten, vil være av stor interesse i denne sammenhengen.

Samlet sett viser forsøket at det beste kvalitetsutfallet for høvellast er å finne i innerplanker av midtstokk. I det videre arbeidet når det gjelder å undersøke muligheten for å redusere sprekk i kvist ved tørking av høvlingsvirke av gran, er det denne råstoffkvaliteten som hovedsakelig vil inngå i undersøkelsene.

Summary

This investigation is a part of the project "Improved drying quality" at Moelven Soknabruket AS. The aim of the investigation has beento lnvestigate whether the spreading in moisture content after_drying can be reduced by actìãns during log sorting and/or sawing, and make a basis for deciding what type of wood that is of interest in further investigations concerning possibiiities to reduce checks in knots when drying timber of spruce that iJzuited for panel boards.

The investigation was p-erformed by randomly choosing 30 butt logs and 30 middle logs in a given diameter class at the sawmill. The logs werð sawn in a 4x log pattern. In the further registrations one inner plank (near pith) and one outer plank (near bark) were chosen for each tog. A lot of measurements were done, both on the logs and on the timber before and after drying. The research material was then planed at Bjertnæs Sag AS, and the quality of the panel boards was registered.

Based on the results in the investigation, different models for sorting the timber before drying to optimise the drying process are proposed. One of them is to  separate outer and inner planks. An evident improvement is then expected, both due to the possibilities to adjust the drying procesr to the moisture content before and after drying, and the possibilities to optimise the drying process in accordance to the requirements of the various wood products. In addition to a separation of inner and outer planks, it is also of interest to separate planks from different types of logs (e.g. butt logs and middle logs) to be able to further optimise the drying process according to the wood properties.

Another approach is to sort the timber in accordance with its moisture content in green condition. The problem is, however, that there is no known technology that can measule th9 green moisture content with the desired level of accuracy. It must therefore be estimated on a basis of a combination of measured and, experienced values. Further development of instruments that are able to detect the share of heartwood automatically is of majo¡ interest in this connection.  The investigation shows that the best wood quality for production of panel boards is in the inner planks from middle logs. This is logical, because the knot pattern in the trunk is domjnating in this connection. In the further investigations concerning possibilities to reduce checks in knots of spruce timber during drying, it is this wood quality that will be treated.