44: Utbytte ved maskinell styrkesortering av konstruksjonstrevirke i Norge

Forfatter: Håkon Helgerud Myhra
Rapport 44, 1999
27 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 44.pdf

Sammendrag

Hovedmålet med denne undersøkelsen har vært å kartlegge den styrkemessige fordelingen til norsk bartrevirke, basert på maskinell styrkesortering. Det er foretatt analyser av tilgjengelige produksjonsjournaler fra styrkesorterings-maskiner i Norge med hensyn til utbyttefordeling i ulike fasthetsklasser.

Det ble samlet inn data fra 18 styrkesorteringsmaskiner, og det innsamlede materialet representerer anslagsvis 75.000 m3 konstruksjonstrevirke av gran (Picea abies) og furu (Pinus sylvestris). Utbyttefordelingen er blant annet avhengig av sorteringskombinasjonen, sorteringsnøyaktigheten til styrkesorteringsmaskinene, treslag, dimensjon, fuktighet og trevirkets egenskaper.

For den vanligste sorteringskombinasjonen ble følgende utbyttefordeling funnet:

Fasthetsklasse C30 C24 C18 Utlegg
Utbytte 45 % 40 % 12 % 3 %

For konstruksjonstrevirke ga dimensjonene 36 mm ´ 123 mm og 48 mm ´ 123 mm de høyeste C30-andelene med henholdsvis 60 % og 61 %.

Summary

The main objective of this survey has been to investigate the strength distribution of Norwegian softwood, based on machine strength grading. Analyses from available production journals from strength grading machines in Norway regarding yield in different strength classes are performed.

Data was collected from 18 strength grading machines, representing roughly 75.000 m3 structural timber of Norway spruce (Picea abies) and Scots pine (Pinus sylvestris). The yield will, among other factors, depend on grading combination, grading accuracy, species, dimension, moisture content and wood properties.

In the most common grading combination the following yield was found:

Strength class C30 C24 C18 Reject
Yield 45 % 40 % 12 % 3 %

Structural timber for common building purposes with dimension 36 mm ´ 123 mm and 48 mm ´ 123 mm gave the highest share of C30 with 60 % and 61 % respectively.