43: Småskala sagbruksvirksomhet i Norge

Forfatter: Terje Apneseth, Ole Helge Aalstad og Lars Kleppe
Rapport 43, 1999
110 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 43.pdf

Sammendrag

Bakgrunn

I de senere år har det vært en økende interesse for småskala sagbruksvirksomhet i Norge. Det er tidligere ikke er utført noen større landsomfattende undersøkelse innenfor denne næringen. På bakgrunn av dette bevilget Landbruksdepartementets program "Trevirke og Treindustri - Verdiskapning og Foredling" (TTVF) midler. Norsk Treteknisk Institutt har vært ansvarlig for prosjektgjennomføringen.

Struktur

Vi har kommet til at det finnes ca. 1.600 småsagbruk i landet. Mange av disse er svært små (0-500 m3/år). Småsagbrukene produserer ca. 450.000 m3 årlig. Basert på innhentede tall om produktivitet samt årlig skur av sagtømmer, har vi beregnet at det utføres ca. 350 - 400 årsverk i bransjen.

Råstoff

Av de totale råstoffleveransene til småsagbrukene i undersøkelsen svarer leveranser fra skogeierforeningene for ca. 30 %. Omtrent like mye er leieskur. Resten av råstoffet kommer fra egne skoger eller gjennom innkjøp direkte fra skogeier. Furuandelen er på over 50 %. Dette er mye høyere enn for store sagbruk. Lauv utgjør ca. 10 % av råstoffet.

Teknisk utstyr

Det synes som om sirkelsager er den mest brukte sagtypen. Ved de undersøkte bedriftene ble ca. 75 % av volumet skåret på sirkelsager. Resten av volumet ble skåret på båndsager. Det er vanskelig å anslå hvor mye som tørkes kunstig på landsbasis, men det er neppe mer enn 10 %, dvs. ca. 25.000 m3 trelast.

Produksjon

Gjennomsnittsproduksjonen ved de besøkte bedriftene var ca. 1.000 m3 sagtømmer pr. år, mens gjennomsnittlig produksjon for alle småsagene i landet trolig er i størrelsesorden 300 m3/år. Produksjonen pr. brutto time for de vanligst forekommende sagtypene er ca. 1 m3. Produktiviteten, dvs. produksjonen pr. årsverk, er vesentlig lavere enn for store sagbruk. Mens gjennomsnittet for store sagbruk var noe over 3.000 m3 pr. årsverk, er den for småsagbrukene ca. 1.600 m3 pr. årsverk. Det kan synes som om produksjonen pr. brutto time er noe høyere for sirkelsager enn for båndsager.

Ikke overraskende synes skurutbyttet å ligge betydelig over det som er vanlig ved større sagbruk. Ved de deltagende bedriftene var skurutbyttet i gjennomsnitt ca. 60 % (veid verdi). Ved store sagbruk er ofte skurutbyttet ca.
50 %.

Produkter

Det har fremkommet at småsagene produserer et større spekter av produkttyper enn de store sagbrukene. Som eksempler på slike produkttyper kan nevnes: toppskårne gulvbord, skipsdekkplank, takspon, malmskur, lafteplank etc.

Få bedrifter har barkemaskiner og flishuggere, og biproduktene er derfor i hovedsak bakhon og sagflis. Bakhonen selges stort sett som ved, og sagflis selges i det lokale marked.

Marked

De fleste småsagbrukene som var med i undersøkelsen, hadde lokalmarkedet som det viktigste markedsområde, men over 10 % leverte trelast over hele landet. Hyttebyggere, byggmestere, landbruk, palle- og møbelfabrikker var viktige kundegrupper. Småsagbrukene oppnår vesentlig høyere priser enn det de store sagbrukene gjør.

Kompetanse

Kompetansen hos småsagbrukseierne når det gjelder drift og vedlikehold synes gjennomgående å være høy, og mange har deltatt på spesielle kurs for operatører av småsager. Det synes å være behov for de fleste for mer opplæring i tørketeknikk og sortering av trelast. Mange opplyste også at de synes salg var vanskelig.

Økonomi

Bransjen synes å ha større kostnader for lønn, driftsmateriell, vedlikehold og administrasjon enn større trelastbedrifter. Også kapitalkostnader og avskrivninger regnet i kroner pr. skåret tømmervolum er større enn for store sagbruk. Imidlertid synes driftsresultatet ofte å være bedre enn for større bedrifter, noe som i sin helhet kan tilskrives høyere enhetspriser og høyere skurutbytte.

Det er utarbeidet en regnemodell som kan være et hjelpeverktøy ved nyetableringer, budsjettering og kontroll av driften. Regnemodellen er laget i Excel og kan bestilles hos NTI.

Summary

Background

In recent years there has been an increasing interest for small-scale sawmills in Norway. Previously no nation-wide survey within this trade has been made, so funds were allocated from the Ministry of Agriculture’s program TTVF. NTI has been responsible for carrying through the project.

Structure

There are about 1.600 small-scale sawmills in Norway, and many of them are quite small (0-500 m3/year). The small-scale sawmills produce abt. 450.000 m3 annually. Based on productivity figures and annual production of sawn timber, we have calculated that this adds up abt. 350-400 man-year in the trade.

Raw material

The forest owners’ associations are responsible for abt. 30 % of the total supply of raw material to the small-scale sawmills in the survey. About the same amount is rental sawing. The remainder of the raw material comes from their own forests or is purchased directly from another forest owner. 50 % is pine, which is a great deal more than for the large sawmills. Hardwood amounts to abt. 10 % of the raw material.

Processing equipment

It seems that circular saws are most commonly used. The sawmills in the survey processed abt. 75 % of the volume on circular saws, the remainder on band saws. It is difficult to make a nation-wide estimate of how much of this is artificially dried, but it is hardly more than 10 %, i.e. abt. 25.000 m3 timber.

Production

The average production in the sawmills we visited is abt. 1.000 m3 sawn timber per year, while the average production for all small-scale sawmills in Norway probably is abt. 300 m3 per year. The production per gross hour for the most common saw types is abt. 1 m3. The productivity, i.e. production per man-year, is considerably lower than for the large sawmills. While the average for the large sawmills is slightly more than 3.000 m3 per man-year, it is abt. 1.600 m3 for the small-scale sawmills. It seems that the production per gross hour is somewhat higher for circular saws than for band saws.

It is not surprising that the sawing yield seems to be considerably higher than what is usual in the large sawmills. The participants in the survey have an average sawing yield of abt. 60 % (weighed value), whereas the large mills often have abt. 50 %.

Products

It appears that the small-scale sawmills produce a wider scale of product types than the big sawmills, f. inst. top cut floor boards, deck planks, shingles, heartwood planks, etc. Few small-scale sawmills have barking machines and chippers, and by-products are therefore mainly slabs and chips. Slabs are mainly sold as firewood and chips are sold in the local market.

Market

A major part of the small-scale sawmills in this survey have their local market as the most important one, but more than 10 % delivere timber all over Norway. Cottage builders, master builders, farmers, pallets- and furniture factories are important customers. The small-scale sawmills get considerably better prices than the large sawmills.

Competence

The competence of the small-scale sawmill owners concerning management and maintenance seems to be generally high, and many have taken special courses in operating this kind of sawmills. The majority of owners seems to need more education regarding drying technique and grading of timber. Many also say that they find marketing difficult.

Economy

The trade seems to have higher costs regarding wages, working plant, maintenance and administration than the large mills. Also capital costs and write-off in NOK per sawn volume are higher than in the large mills. However, the result is often better mainly due to high unit prices and higher sawing yield.

NTI has prepared, and can supply on order, a calculation model (Excel) for new business start-up, budgets and production control.