41: Avrenning fra tømmervanning

Forfattere:  Håkon Helgerud Myhra og Elin Gjengedal
Rapport 41, 1998
31 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 41.pdf

Sammendrag

For å ivareta virkeskvaliteten på tømmeret ved sagbruk, blir tømmerlagrene overrislet med vann i perioden mai til september. Avrenningsvann fra overrislet tømmer inneholder organiske og uorganiske stoffer som er vasket ut fra barken og trevirket. Prosjektet har hatt tre mål: Undersøke om det er forskjeller i vannkvalitet på avrenning fra klimastyrt tømmervanning i forhold til tradisjonell tømmervanning, undersøke effekten av et sandfilter under ei tømmervelte, og undersøke vannkvaliteten på avrenningsvannet fra ei tømmertomt. Det ble gjennomført et forsøk med fire ulike forsøksvelter ved Soknabruket i 1996. I 1997 ble det tatt vannprøver fra tømmertomta ved Brandval Sag.

Resultater fra forsøkene viste høye konsentrasjoner av organisk stoff (KOF og DOC), total fosfor og kalium i avrenningsvannet de første to ukene etter start på vanning. Sammenligning av klimastyrt og tradisjonell tømmervanning viser generelt ingen markerte forskjeller. Sammenligning av forsøksvelte med og uten sandfilter som underlag, viste at sandfilteret holdt tilbake nitrogen og fosfor. Sandfilteret viste en lekkasje av kalsium, jern, kalium, magnesium og mangan mot slutten av forsøksperioden. I avrenningsvannet fra tømmertomta, viste analysene store konsentrasjoner av karbon bundet til partikler i vannet. Dette karbonet er lite biologisk tilgjengelig, og vil sannsynligvis ha en liten påvirkning på miljøet.

Summary

To maintain the wood quality of timber in sawmills, the timber stock is sprinkled in the period from May to September. The sprinkling results in a scouring off of organic and inorganic substances from the bark and the wood into the wastewater from the timber yard. The project had three objectives: Investigate if there is a difference in the quality of waste water from climate controlled sprinkling compared to traditional sprinkling of timber; to investigate the effect of a sand filter under a timber pile, and to investigate the quality of the waste water from a timber yard. An experiment with four different experimental piles was made at Soknabruket in 1996, and in 1997 water samples were collected from the timber yard at Brandval Sag.

The results from the experiments showed high concentrations of organic substances (COD and DOC), total phosphorus and potassium, in the wastewater the first two weeks after the sprinkling started. Comparison of climate controlled and traditional sprinkling of timber generally shows no marked difference. Comparison of the timber pile with and without sand filter as an underlayer, showed that the sand filter retained nitrogen and phosphorus. The sand filter showed a leakage of calcium, iron, potassium, magnesium and manganese at the end of the experimental period. In the wastewater from the timber yard, the analysis showed high concentrations of carbon bound to particles in the water. This carbon is less biologically available, and will probably have insignificant influence on the environment.