40: Klimastyrt tømmervanning

Forfattere:  Håkon Helgerud Myhra
Rapport 40, 1998
41 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 40.pdf

Sammendrag

For å ivareta virkeskvaliteten på tømmeret ved sagbruk, er det vanlig å oversprøyte tømmerlagrene med vann i perioden mai til september. Målsettingen med prosjektet har vært å dokumentere effekten av klimastyrt tømmervanning med hensyn til virkeskvalitet og vannforbruk. Med klimastyrt tømmervanning menes at tømmerlagrene oversprøytes med en vannmengde som står i forhold til de rådende klimaforholdene til en hver tid.

Registreringer av klimadata benyttes til å beregne en teoretisk fordampning fra tømmerveltene. Fordampningen beregnes etter en generell fordampningsformel som er modifisert for å gjelde fordampning fra tømmervelter. I prosjektet ble det prøvet ut fire ulike vanningsintensiteter som tilsvarte beregnet fordampning multiplisert med sikkerhetsfaktorene 1,25, 1,5, 2,0 og 2,5.

Resultater fra forsøkene viser at det om våren er viktig å redusere lagringstiden fra avvirkning til start på vanning for å opprettholde en høy fuktighet i tømmeret. Klimastyrt tømmervanning med sikkerhetsfaktor lavere enn 2,0 synes ikke å være tilstrekkelig for å opprettholde fuktigheten i nylig avvirket tømmer. Lagringsskader som blåved og insektskader på tømmer vil i hovedsak kunne relateres til lagringsperioden før start på vanning, og furutømmer får betydelige permeabilitetskader ved lagring lengre enn 10 uker under vanning. Klimastyrt vanning reduserer vannforbruket betydelig i forhold til vanning med konstant vanningsintensitet. Avrenningsandelen avtar når vanningsintensiteten reduseres.

Summary

To maintain the wood quality of timber in sawmills, it is customary to sprinkle the timber stock from May until September. The objective of this project has been to document the effect of climate controlled sprinkling of timber with respect to wood quality and water consumption. Climate controlled sprinkling of timber means sprinkling the timber stock with an amount of water related to the existing climate situations at any time.

Recording of climate data is used for calculating a theoretical evaporation from the timber piles. The evaporation is calculated after a general evaporation formula, which is modified to apply for evaporation from timber piles. In the project four different watering intensities were tested. They were equivalent to calculated evaporation multiplied by the safety coefficient 1,25, 1,5, 2,0 and 2,5. Results from the experiments show that in spring it is important to reduce the time of storage from harvesting to the start of sprinkling to maintain high moisture content in the timber.

Climate controlled sprinkling of timber with safety coefficient lower than 2,0, does not seem to be enough to maintain the moisture content in newly harvested timber. Damage from storage like blue stain fungus and insect pests on timber could mainly be related to the period of storage before sprinkling. Timber from pine gets considerable permeability damage with storage longer than 10 weeks during sprinkling. Climate controlled sprinkling reduces the water consumption considerably compared to sprinkling with constant watering intensity. The share of wastewater is decreased when the watering intensity is reduced.