39: Tørking av osp

Forfattere:  Per F. Jørgensen, Sverre Tronstad og Asle Tengs
Rapport 39, 1998
62 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 39.pdf

Sammendrag

Det er utført 8 tørkeforsøk med 50 mm osp (Populus tremula) i laboratorietørke ved Norsk Treteknisk Institutt, og 5 forsøk i fullskala i kondensasjonstørke hos Svenneby Sag & Høvleri og Haugestad Sagbruk. Maksimal tørrtemperatur har vært mellom 58 og 85 °C, med våttemperaturer mellom 48 og 60 °C, og varierende tørkeskarphet.

Før tørking ble startfuktighet og uttak i stokken registrert. Under tørking ble det foretatt en kontinuerlig registrering av tørr- og våttemperatur. I forsøkene i laboratorietørken ble det også løpende registrert trefuktighet for et utvalg av plankene. Etter tørking er sluttfuktighet og gradienter, sprekkdannelser, yteherding, mugg og fargeforandring notert, vurdert og/eller beregnet. Resultatene mht. sluttfuktighet, fuktighetsgradient og yteherding er plassert i kvalitetsklasser ihht. EDGs forslag til tørkestandard.

Forsøkene viste at tørking av osp til 10 % med våttemperatur 50 - 60 °C og middels til skarp tørkekraft ga bra resultater både når det gjelder sprekk, soppskader og fargeendringer. Kondisjonering i 18 timer med en likevektsfuktighet 4 % over midlere sluttfuktighet, ga også trelast med lite spenninger.

Standardavviket for sluttfuktigheten blir imidlertid meget høyt for osp. Dette skyldes dels at enkelte planker oppviser svært høy kjernefuktighet selv etter lang tids tørking, og dels en generelt større spredning i sluttfuktighet enn for eksempel furu, gran og bjørk. Gjennomføres en utjevning i 48 timer med en likevekts-fuktighet 1 % under ønsket sluttfuktighet, kan et standardavvik på ca. 1 % oppnås. Utjevning bedrer også resultatene mht. fuktighetsgradienter betydelig.