38: Endebeskyttelse av tømmer

Forfattere:  Håkon Helgerud Myhra og Knut Magnar Sandland
Rapport 38, 1997
22 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 38.pdf

Sammendrag

For å hindre uttørking og sprekkdannelse i endeflatene på tømmer, kan det påføres ulike endebeskyttelsesmidler. Denne rapporten bygger på et forsøk med to ulike endebeskyttelsesmidler som er testet ut på skurtømmer av gran. Det ene produktet, Anchorseal, er et amerikansk produkt som benyttes til endebeskyttelse av tømmer, og det andre produktet, Noremul, er en akrylemulsjon produsert av Jotun AS.

44 m3 skurtømmer av gran (Picea abies) inngikk i forsøket. De to endebeskyttelsesmidlene ble påført ved to ulike behandlingstidspunkter. Den første behandlingen ble gjennomført samme dag som tømmeret ble avvirket, mens den andre behandlingen ble gjennomført en uke etter avvirkning. Etter behandling, ble tømmeret lagret i hhv. 11 og 10 uker før det ble skåret til trelast. Endesprekker ble registrert på planker av to ulike dimensjoner umiddelbart etter skur.

Endebeskyttelse ga økt andel sprekkfrie ender på trelasten i forhold til ubehandlet virke. Gjennomsnittlig sprekklengde og antall sprekker økte ved behandlingen en uke etter avvirkning sammenlignet med behandling samme dag. Margsiden på plankene hadde lengre sprekker enn ytesiden. Behandling med Noremul samme dag som avvirkning, ga det beste resultatet med en reduksjon i kapprosenten på 2 %-poeng i forhold til ubehandlet virke. Den økonomiske gevinsten ved endebeskyttelse av skurtømmer av gran, synes å være beskjeden. På mer verdifullt råstoff som finere furu- og lauvtrekvaliteter, er metoden interessant med hensyn til økonomisk gevinst.

Summary

To prevent drying and checking in the ends of logs, different end coating products can be applied. End coating of logs is of current interest for valuable hardwoods for veneer and furniture production. This report is based on a test of two different end coating products, which is tested on sawlogs of Norway spruce (Picea abies). One of them, Anchorseal, is an American product used for end coating of logs, and the other product, Noremul, is an acrylic emulsion produced by Jotun AS.

44 m3 sawlogs of Norway spruce was included in the test. The two different end coating products were applied at two different times. The first treatment was the same day as the logs were harvested, while the second treatment was one week after harvesting. After treatment, the logs were stored respectively 11 and 10 weeks before they were sawn into planks. End checks were recorded on planks of two different dimensions immediately after the sawing process.

End coating resulted in increased percentages of plank ends without checks compared to uncoated logs. Mean check length and number of checks increased for logs treated one week after harvesting compared with logs treated at same day as harvesting. The pith side of the planks gave longer checks than the sap side. Treatment with Noremul same day as harvesting, gave the best result as the checked share of the planks was reduced with 2 %-points compared to uncoated wood. The economical profit of end coating of sawlogs of spruce seems to be moderate. For more valuable logs like high class pine and hardwood logs, the method is interesting with respect to economical profit.