37: Miljødeklarasjon av treindustriens produkter

Nordic Wood prosjekt P94411 utført av Dansk Teknologisk Institut, Træteknik, VTT Finland, Trätek og Treteknisk

Rapport 37, 1997
32 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 37.pdf

Sammendrag

Globalt foregår det en omstilling til kretsløptilpassede samfunn der materialstrømmen gjenforenes og strømmen helst baseres på fornybare råvarer og gjenvinning. Dette startet på FNs miljøkonferanse i Rio de Janeiro i 1992, og siden har myndigheter, miljøorganisasjoner, standardiseringsorgan, finansieringsorganisasjoner som banker og forsikringsselskap, samt bedrifter aktivt påbegynt sitt miljøarbeid. Treindustrien i Norden har hittil ikke i særlig utstrekning værtnØdt til å gi miljøinformasjon, hverken om bedriftene eller produktene. Dette er nå endret, og det stilles i stadig stØrre utstrekning krav til innføring av miljøledelsessystem f.eks. ISO 14001, og til at også treprodukter skal miljø(vare)deklareres.

Målsettingen med dette arbeid har væft på vittenskapelig basis å skaffe frem miljøfakta om treprodukter, slik at nordisk treindustri kan styrke sin konkurransekraft. En annen målsetting, men mindre målbar, har vært å øke den nordiske treindustris kompetanse i miljøspørsmål, - noe industrien har nytte av i forbindelse med produktutvikling og salg.

Dette nordiske FoU-arbeidet har medført at

 • det er utarbeidet et milj øinventeringsdokument tilpasset treindustriens prosesser
 • et system for miljødeklarering av treindustriprodukter er utviklet
 • miljødeklarasjoner for fem treproduktgrupper er sammenstilt.

Det er gjort bruk av metoden for livssyklusanalyse (LCA) med vekt på inventering, og da i første rekke på perspektivet "cradle to gate", dvs. fra skog til ferdig produkt. Systemet for miljødeklarasjonene baserer seg på det pågående ISO 14000-arbeidet innen LCA/Mlljømerking. Standard for miljømerking (type III) er ennå ikke ferdig, men brukes som veiledning i dette arbeid.

43 nordiske bedrifter, først og fremst sagbruk, og forskningsinstitusjonene DTI, NTI, VTT og Trätek har deltatt i arbeidet innen NORDIC WOOD- programmet. De fleste bedriftene er fra Norge og Sverige. De svenske sagbrukene som er med, står for vel 10 % av den årlige produksjonen av trevarer; tilsvarende for de norske er ca. 20 %. Limtreindustrien står for ca. 50 % av det nordiske markedet, parkettgulvindustrien for drøyt 90 %. Også svensk emballasjeindustri med fem referansebedrifter, samt fire nordiske møbelbedrifter har deltatt.

Miljødeklarasjoner er utformet og sammenstilt for fglgende treprodukter: 

 • trelast 
 • limtre 
 • tre-emballasje 
 • tregulv 
 • tremøbler

Miljødeklarasjonene er basert på miljø- og energidata som deltakerbedriftene har kartlagt, samt på data som institusjonene har fremskaffet. I prosjektet er det ikke gjort nye målinger av utslipp eller energibruk. Her må det understrekes at tilgang til offentlige s.k. livssyklusdata (LCI) har begrenset denne studien. Det foreligger få LCI-data om f.eks. lim, farge, trebaserte plater m.m. fra produsentene. Miljødeklarasjoner for treprodukter er utarbeidet i henhold til en felles struktur, og inneholder ensartete rubrikker der miljøfakta presenteres. Miljødeklarasjonene er rettet mot miljøinformasjon om bedriftens miljøarbeid, hva produktene inneholder og råvareopprinnelse. For alle nordiske treprodukter er miljøspørsmål om skogbruk og avvirkningssted for tømmer et svært viktig miljøtema. I deklarasjonene gis en kortfattet beskrivelse av produksjonsprosessen, samt data om energibruk og utslipp i forbindelse med procluksjonen. Fordi et helhetsperspektiv for en vare skal beskrives, er bruksperioden for varen viktig ut fra et miljøhensyn. I miljødeklarasjonen beskrives bruksperioden, og opplysninger gis om bl.a. teknisk livslengde. For visse produkter, først og fremst gulv og møbler, gis også miljødata i forbindelse rned innendørsbruk, som f.eks. avdunsting av formaldehyd fra produktet til luften. Også gjenbruksmuligheter, materialgjenvinning og energiutvinning for produktene beskrives. Til slutt gis en miljøprofil utviklet med LCA-metodikk, og for de fleste deklarasjonene omfatter dette skogbruk, transport og treindustriell prosess.

Miljøprofilen inneholder kvantifiserbare data angående utslipp til jord, vann og luft, samt ressursbruk av forskjellige energityper og forbruksmaterialer.

Konklusjonen er at:

 • de utarbeidete miljø- og energidata for treproduktene som er undersøkt, bekrefter at treindustrien i Norden i liten grad påvirker det ytre miljøet i forhold til annen industri som produserer sammenlignbare produkter. 
 • energien som brukes for å produsere treproduktene baseres i hovedsak på biobrensel, og bare marginalt bruk av fossilt brensel forekommer.
 • utslipp til det ytre miljøet domineres av tømmervanning, røkgasser fra fastbrenselanlegg og avgasser fra transport. 
 • avfall utgjøres først og fremst av aske, som kan tilbakeføres til skogen etter bearbeiding. 
 • treindustrien har behov for å øke sin miljøkompetanse, såvel for markedsrettet miljøarbeid som for kontinuerlig forbedring av sine prosesser og produkter, sett fra et miljøsynspunkt. Spesielt viktig her er sammenlignende LCA-studier av større konstruksj oner, f. eks. broer og fleretasjeshus.